การจัดจำหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ตอนที่ 5

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ในทางปฏิบัติ ธุรกิจอาจจำเป็นต้องใช้การจัดจำหน่ายแบบผสมผสานมากกว่าหนึ่งรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการจำหน่ายสินค้าที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ในการออกแบบระบบการจัดจำหน่าย จึงจำเป็นต้องนำเอาปัจจัยสำคัญทั้งหมดมาประมวลผล เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยปัจจัยสำคัญมีดังนี้ ความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ต้องนำมาใช้ในการตัดสินใจเพื่อออกแบบระบบการจัดจำหน่าย เพื่อมุ่งสู่คุณค่าต่อลูกค้า โดยทั่วไปลูกค้ามักคาดหวังสิ่งที่จะได้รับจากระบบการจัดจำหน่ายที่ดี 3 ประการ ได้แก่ สินค้าที่ได้รับมีความปลอดภัย ใช้เวลาในการส่งมอบสินค้าน้อยที่สุด และได้รับสินค้าภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นที่มาของการเกิดบริการส่งสินค้าด่วนภายใน 24 ชั่วโมงในปัจจุบัน ปริมาณสินค้า เนื่องจากพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าบนระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มักอยู่ในรูปแบบของการซื้อปลีกย่อยเป็นรายชิ้น ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องออกแบบระบบการจัดจำหน่ายที่สอดคล้องกับการกระจายสินค้าปลีกย่อยเป็นรายชิ้นไปยังลูกค้ารายบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นหลายแบรนด์ที่พัฒนาขึ้นโดยเชื่อมต่อบริการที่หลากหลาย ทั้งการจัดส่งอาหาร บริการจัดส่งเอกสาร บริการขนส่ง…

Continue Readingการจัดจำหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ตอนที่ 5

การจัดจำหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ตอนที่ 4

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญของส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) อันจะนำมาสู่การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของธุรกิจเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจ พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ประกอบด้วยปัจจัย  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ปัจจัยเหล่านี้สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อหรือใช้บริการ เมื่อลูกค้าได้ซื้อหรือใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจ จึงมีความต้องการที่จะกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำ กลายมาเป็นพฤติกรรมของความภักดี (เนื่องจากในอดีตระบบการจัดจำหน่ายทางตรงเมื่อลูกค้าชำระเงินลูกค้าก็จะได้ครอบครองสินค้าทันที แสดงว่าลูกค้าจะมีความเป็นเจ้าของสินค้าทันทีที่มีการชำระค่าสินค้า แต่ในปัจจุบันภายใต้ระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อลูกค้าชำระเงิน ลูกค้าจะยังไม่รับได้สินค้าโดยทันที แต่ต้องรอจนถึงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่สินค้าจะถูกส่งมอบถึงมือลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของสินค้าตามสิทธิที่ควรได้รับ ถ้าหากระยะเวลาการส่งมอบกินเวลานาน อาจทำให้ลูกค้าเกิดความกังวล และถ้าหากมีการส่งมอบเกินกว่าระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ก็อาจทำให้ลูกค้าเกิดความไม่เชื่อมั่นที่จะสั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นอุปสรรคที่สำคัญของระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายใหม่…

Continue Readingการจัดจำหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ตอนที่ 4

การจัดจำหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ตอนที่ 3

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ในทางการตลาด การจัดจำหน่ายเป็นกลยุทธ์ในการขนถ่ายหรือส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการจัดจำหน่ายครอบคลุมถึงช่องทางการจัดจำหน่าย (Marketing channel) และการกระจายสินค้า (Product distribution) การจัดจำหน่ายที่เหมาะจะอยู่รูปแบบใดทั้งนี้ก็ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ตัวสินค้า ระยะทาง ต้นทุน การแข่งขันในตลาด และความต้องการของลูกค้า ในอดีตผู้ผลิตและผู้บริโภคมักอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลกันมาก การจัดจำหน่ายระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าสามารถทำได้โดยตรง และเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตมากขึ้น ผู้ผลิตก็สามารถตั้งโรงงานเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้คราวละมาก ๆ ทำให้ความใกล้ชิดระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าลดลง การจัดจำหน่ายโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและลูกค้ายังคงสามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลานานและลูกค้าอาจไม่ได้รับความพึงพอใจมากนัก จึงได้มีการพัฒนาการจัดจำหน่ายด้วยการเกิดระบบการค้าปลีก (Retailing) เพื่อให้สินค้าบางส่วนที่ผลิตจากโรงงานสามารถกระจายไปในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด อันจะเป็นการกระจายสต๊อกสินค้าไปยังพื้นที่ที่อยู่ใกล้ลูกค้ามากที่สุด เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าถึงของลูกค้า และลดปัญหาการมีสินค้าจำหน่ายไม่เพียงพอ ในปัจจุบันเมื่อรูปแบบการตลาดได้พัฒนาขึ้นมาเป็นระบบการตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือการตลาดออนไลน์ ซึ่งผู้ขายและผู้ซื้อสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและข้อมูลของสินค้าได้ตลอดเวลาแบบออนไลน์…

Continue Readingการจัดจำหน่ายในการตลาดร่วมสมัย ตอนที่ 3