สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์: 02-503-3568 โทรสาร: 02-503-3612

Facebook : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ