The Direction from Strategic Planning

The Direction from Strategic Planning: การกำหนดทิศทางจากการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์               การกำหนดทิศทางจากการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้               1. วิสัยทัศน์ (Vision)               วิสัยทัศน์ เป็นข้อความซึ่งแสดงภาพที่หน่วยงานอยากจะเป็นในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าและเกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน  โดยมีข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะห์ ซึ่งไม่ใช่ข้อความที่เป็น “คำขวัญ” ของหน่วยงาน หรือข้อความที่แสดงภาพเพ้อฝันที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริง              …

Continue ReadingThe Direction from Strategic Planning

The Stakeholders for Planning

The Stakeholders for Planning:  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการวางแผน               การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders  Analysis)  เพื่อการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับองค์การมีส่วนช่วยในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผูกพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย               ผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ (Stakeholder   Influence)  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการวางแผนและ การดำเนินงานของหน่วยงาน จำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้               (1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (Internal Stakeholders)…

Continue ReadingThe Stakeholders for Planning

The Planning Nuances

The Planning Nuances: ความแตกต่างของการวางแผน ความแตกต่างของการวางแผนโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานระยะยาว และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน นั้น หากพิจารณาในรายละเอียด หน่วยงานที่ไม่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์มาก่อน มักจะมีความเข้าใจผิดว่าแผนปฏิบัติงานระยะยาวที่เคยทำมาแต่เดิมหรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดทำขึ้น ก็คือ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาลักษณะของการวางแผนในรายละเอียดเพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะเฉพาะในแต่ละประเภท ดังนี้ 1. แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  มีลักษณะสำคัญ  ดังนี้ 1.1 แผนยุทธศาสตร์ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาส…

Continue ReadingThe Planning Nuances