ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์

ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ (Generative Pre-trained Transformer - GPT) เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเชิงนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยโมเดลนี้ถูกฝึกสอนจากข้อมูลขนาดใหญ่บนเว็บและข้อความทั่วไป โดยมีความสามารถในการสร้างข้อความที่มีความสมเหตุสมประสงค์ที่มีความเข้าใจและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากGPT (Generative Pre-trained Transformer) ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกสอนด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่บนเว็บและข้อความทั่วไป โมเดลในตระกูล GPT มีความสามารถในการสร้างข้อความที่มีความสมเหตุสมผลโดยอิงจากข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ การใช้งาน GPT หมายถึงการนำโมเดล GPT มาสร้างแอปพลิเคชันหรือบริการที่มีความสามารถในการสร้างบทสนทนาหรือการสนทนาโต้ตอบเชิงธรรมชาติกับผู้ใช้งาน โดยบอทที่ถูกสร้างขึ้นด้วย GPT จะสามารถตอบคำถาม พูดคุย หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามคำถามและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลที่โมเดลได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่างการใช้งาน…

Continue Readingชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์

การออกแบบการวิจัยการตลาด

            การออกแบบการวิจัยการตลาด เป็นการออกแบบกระบวนการในการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ตีความ และรายงานข้อมูลทางการตลาดของสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ แบบแผน ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวม บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายของผลที่ได้ และการนำเสนอข้อมูลหรือการรายงานผลการวิจัยเพื่อใช้ดำเนินงานและตัดสินใจทางการตลาด             การวิจัยการตลาด หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบ เก็บรวบรวม ดำเนินการวิเคราะห์และประมวล ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น ข้อมูลภายในองค์กรธุรกิจเอง ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของคู่แข่งขัน และสภาพการแข่งขันในธุรกิจ ฯลฯ…

Continue Readingการออกแบบการวิจัยการตลาด

การออกแบบการวิจัยสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง

            ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจจึงต้องการข้อมูลทางการตลาดเพื่อตัดสินใจทางการตลาดในหลากหลายด้าน ทั้งส่วนประสมทางการตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ รสนิยม และความพึงพอใจของลูกค้า ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคให้ได้ดีที่สุด การวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากผลที่ได้จากการวิจัยการตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานด้านการตลาดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมายถึง การกำหนดแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยมีการกำหนดรูปแบบหรือโครงร่างในการทำวิจัยไว้ล่วงหน้า ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วางกรอบและกำหนดขอบเขตและวางรูปแบบในการวิจัย และรูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับลักษณะของงานวิจัยที่ต้องการทำ โดยผู้วิจัยควรต้องมีการระบุกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่…

Continue Readingการออกแบบการวิจัยสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง