คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง )

019 รศ ดร ทิพวรรณ บุญย์เพิ่ม 2นิ้ว

ทิพวรรณ  บุณย์เพิ่ม
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง

021 รศ นพพร โทณะวณิก 2นิ้ว

นพพร โทณะวณิก

รองศาสตราาจารย์

สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

019 รศ ดร ทิพวรรณ บุญย์เพิ่ม 2นิ้ว

ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

รองศาสตราจารย์ ดร.​

D.Eng. (Construction Management) The University of Tokyo, Japan
M.Sc. (Urban Planning) Asian Institute of Technology
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

005 ผศ ดร ณัฐศิษฏ์ ใจสะอาด 2นิ้ว

ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

016 อาจารย์ ศตวรรษ ด้วงแป้น 2นิ้ว

ศตวรรษ ด้วงแป้น

อาจารย์

วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ )

026 ผศ สุรเดช หวังทอง 2นิ้ว

สุรเดช  หวังทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ

009 ผศ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ 2นิ้ว (1)

วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

026 ผศ สุรเดช หวังทอง 2นิ้ว

สุรเดช หวังทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา

อาจารย์

MBA (Supply Chain Management) University of Wisconsin-Whitewater, USA
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

038 อาจารย์ ดร กัลย์ ปิ่นเกษร

กัลย์ ปิ่นเกษร

อาจารย์ ดร.

ปร.ด.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.บ.(การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

043 อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว 2นิ้ว (1)

วุฒิภาค พูลบัว

อาจารย์

วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร ณัฐปภัสษ์ จุ้ยเจริญ 2นิ้ว

ณัฐปภัสษ์ จุ้ยเจริญ

อาจารย์ ดร.

บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ศศ.บ. (สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

015 ผศ ดร เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ 2นิ้ว

เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- วิชาเอกการเงิน
อ.ดร.ธนพร

ธนพร สวรรค์พิทักษ์

อาจารย์ ดร.

Ph.D. (Finance) University of Wollongong, Aus
M.Sc. (Finance and Management) (Honors) The University of Exeter, UK
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

015 ผศ ดร เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ 2นิ้ว

เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

D.B.A (Management Science and Engineering) Kunming University of Science and Technology, China
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เอกธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

024 อาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี 2นิ้ว (2)

อภิชาต ลิ้มเมธี

อาจารย์

บธ.ม.(การเงิน-การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
บช.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
น.บ.(กฎหมายแพ่ง-อาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน-การพัฒนา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิชาเอกการตลาด
042 รศ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช 2 นิ้ว (1)

ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

รองศาสตราจารย์

บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ.(อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

039 อาจารย์นฤบดี วรรธนาคม 2นิ้ว (2)

นฤบดี วรรธนาคม

อาจารย์ ดร.

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mphil (Management Studies) University of Cambridge, United Kingdom      
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
ศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต) (เกียรตินิยมอันดับที่ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

031 อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ 2นิ้ว (1)

ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์

อาจารย์ ดร.

Ph.D. (Management) Asian institute of Technology
M.S. (Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) เนติบัณฑิตยสภา

น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

023 อาจารย์อภิรดี สราญรมย์ 2นิ้ว

อภิรดี สราญรมย์

อาจารย์

วท.ม.(การตลาดระหว่างประเทศ) Haub School of Business, Saint Joseph’s University, USA
MSM (International Marketing) Haub School of Business, Saint Joseph’s University, USA
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
IMG-0796

วรรณา ศิลปอาชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

PhD. (Tourism and Hospitality Management) University of Sunderland, UK
พบ.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พศ.บ.(การบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

011 รศ ดร รชพร จันทร์สว่าง 2นิ้ว

รชพร จันทร์สว่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University, UK
M.S. (Hospitality and Tourism) University of Wisconsin-Stout, USA
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

013 ผศ ดร ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ 2นิ้ว_exposure

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

ปร.ด. (การจัดการ-อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

020 รศ ธัญญรัศน์ วศวรรณวัฒน์ 2นิ้ว (1)

ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
รองศาสตราจารย์
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

020 รศ ธัญญรัศน์ วศวรรณวัฒน์ 2นิ้ว (1)

ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์

รองศาสตราจารย์

บช.ม. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บช.บ. (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

028 รศ พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย 2นิ้ว (2)

พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย

รองศาสตราจารย์

บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บช.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัก พิริยะพรสิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-บัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

035 อาจาย์เบญจมาศ จันอำรุง 2นิ้ว

เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์

บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ.(การบัญชี) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

029 อาจารย์ ดร พเยีย เสงี่ยมวิบูล 2นิ้ว

พเยีย เสงี่ยมวิบูล

อาจารย์ ดร.

Ph.D. (Management) Asian Institute of Technology
M.B.A. (Accounting) Troy State University, U.S.A.
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กิ่งพร  ทองใบ
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กิ่งพร ทองใบ

รองศาสตราจารย์ ดร.

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พศ.ม. (จัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์-การคลัง) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราณี อิสิชัยกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.

D.B.A.(Tourism) University of Strathclyde, UK
M.A. (Public Administration) Oklahoma State University, USA
ร.บ.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

022 รศ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ 2นิ้ว

อัจฉรา ชีวะตระกุลกิจ​

รองศาสตราจารย์

พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

030 ผศ ดร ภาวิน ชินะโชติ 2นิ้ว

ภาวิน ชินะโชติ​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บธ.ด.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม.(จัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต

008 ผศ ดร อโณทัย งามวิชัยกิจ 2นิ้ว

อโณทัย งามวิชัยกิจ

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.

Ph.D.(Management) Asian Institute of Technology
วท.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)

398363_0-2

สุรีย์  เข็มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและบริการ)

025 รศ เสาวภา มีถาวรกุล 2นิ้ว

เสาวภา มีถาวรกุล

รองศาสตราจารย์

พศ.ม.(การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ)(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

398363_0-2

สุรีย์ เข็มทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) Victoria University, Melbourne, Australia
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.ม.(โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

กัลยานี ภาคอัต​

รองศาสตราจารย์ ดร.​

Ph.D.(Finance) RMIT University, Australia
Master of Business, RMIT University, Australia
พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บช.บ. มหาวิทยาลัหอการค้าไทย

006 ผศ ดร วิศนันท์ อุปรมัย 2 นิ้ว

วิศนันท์ อุปรมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

D.B.A.(Marketing) Southern Cross University, Australia
M.B.A.(International Business & Marketing) Bellevue University, USA
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

042 รศ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช 2 นิ้ว (1)

ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

รองศาสตราจารย์

บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

028 รศ พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย 2นิ้ว (2)

พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย

รองศาสตราจารย์

RMIT English World Wide (REW) Melbourne, Australia
บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บช.ม.(ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
บธ.บ.การบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 1 (ทุนพระราชทานตามอัตราจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ)

ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.

D.B.A. (Doctor of Business Administration, Victoria University, Australia
M.A.A. Central Queensland University, Australia
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

398363_0-2

สุรีย์ เข็มทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

025 รศ เสาวภา มีถาวรกุล 2นิ้ว

เสาวภา มีถาวรกุล

รองศาสตราจารย์

พศ.ม.(การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กัลยานี ภาคอัต​

รองศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D.(Finance) RMIT University, Australia
Master of Business, RMIT University, Australia
พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

398363_0-2

สุรีย์ เข็มทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Hospitality, Tourism and Marketing) Victoria University, Melbourne, Australia
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.ม.(โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

006 ผศ ดร วิศนันท์ อุปรมัย 2 นิ้ว

วิศนันท์ อุปรมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​

D.B.A.(Marketing) Southern Cross University, Australia
M.B.A.(International Business & Marketing) Bellevue University, USA
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.

D.B.A. (Doctor of Business Administration, Victoria University, Australia
M.A.A. Central Queensland University, Australia
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

002 ผศ ดร จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ 2นิ้ว (1)

จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์นราธิป 2-2 นิ้ว (1)

นราธิป ศรีราม

รองศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่นและการจัดการเมืองใหม่) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

007 รศ ดร นพดล อุดมวิศวกุล 2นิ้ว

นพดล อุดมวิศวกุล

รองศาสตราจารย์ ดร

ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

002 ผศ ดร จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ 2นิ้ว (1)

จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

012 อาจารย์ ผศ ดร ลักษณา 2นิ้ว (1)

ลักษณา ศิริวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รป.ม. (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
B.B.A. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

037 ผศ ดร พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 2นิ้ว

พนมพัทธ์ สมิตานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D (Urban Affairs and Applied Policy) The University of Akron, U.S.A
MPA. (Public Administration and Urban Studios) The University of Akron, U.S.A
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์ – บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

032 อาจารย์ ดร สุวิดา นวมเจริญ 2นิ้ว

สุวิดา นวมเจริญ

อาจารย์ ดร.

รป.ด (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.A. (Crossways in European Humanities) University of Sheffield, UK
อ.บ. (ภาษาอิตาเลี่ยน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

040 อาจารย์ ดร สุปัญญดา 2-2นิ้ว

สุปัญญดา สุนทรนนธ์

อาจารย์ ดร.

รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
M.A. (International Relation) Macquarie University, Australia
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

001 ผศ ดร กาญจนา บุญยัง 2 นิ้ว (1)

กาญจนา บุญยัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​

ร.ด. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
IMAS (International Masters in ASEAN Studies), University of Malaya, Malaysia
รป.ม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

041 อาจารย์ ดร นพพล อัคฮาด 2นิ้ว (1)

นพพล อัคฮาด

อาจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.ดร.พิชยา ชวากร 1

พิชยา ชวากร

อาจารย์ ดร.

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

014 รศ ดร กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย 2นิ้ว

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

014 รศ ดร กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย 2นิ้ว

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.

ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ม. (กฏหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

รองศาสตราจารย์ ดร.

สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กศ.บ. (ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ม(รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

รองศาสตราจารย์ ดร.

สส.ด. (การบริหารสังคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กศ.บ. (ฟิสิกส์ – คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ม(รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

014 รศ ดร กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย 2นิ้ว

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.

ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ม. (กฏหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์