คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง)

005 ผศ ดร ณัฐศิษฏ์ ใจสะอาด 2นิ้ว

ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง

005 ผศ ดร ณัฐศิษฏ์ ใจสะอาด 2นิ้ว

ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

016 อาจารย์ ศตวรรษ ด้วงแป้น 2นิ้ว

ศตวรรษ ด้วงแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วศ.ม. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ

อาจารย์

สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นงนุช ทวีสุข

อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรวิศิษฏ์ ศิลารมย์

อาจารย์ ดร.

D. Eng. (Science and Technology), Tokai University, Japan
วศ. ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ. บ. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แขนงวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ)

009 ผศ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ 2นิ้ว (1)

วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกการจัดการ

009 ผศ วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ 2นิ้ว (1)

วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

026 ผศ สุรเดช หวังทอง 2นิ้ว

สุรเดช หวังทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. in Industrial Business Administration (International Program), KMITL Business School, KMITL
บธ.ม. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

038 อาจารย์ ดร กัลย์ ปิ่นเกษร

กัลย์ ปิ่นเกษร

อาจารย์ ดร.

ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

043 อาจารย์วุฒิภาค พูลบัว 2นิ้ว (1)

วุฒิภาค พูลบัว

อาจารย์

วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา

อาจารย์

MBA (Supply Chain Management) University of Wisconsin-Whitewater, USA
วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

อ.ดร.ธนพร

ธนพร สวรรค์พิทักษ์
อาจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- วิชาเอกการเงิน
015 ผศ ดร เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ 2นิ้ว

เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

D.B.A (Management Science and Engineering) Kunming University of Science and Technology, China
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เอกธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.ธนพร

ธนพร สวรรค์พิทักษ์

อาจารย์ ดร.

Ph.D. (Finance) University of Wollongong, Aus
M.Sc. (Finance and Management) (Honors) The University of Exeter, UK
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

024 อาจารย์อภิชาติ ลิ้มเมธี 2นิ้ว (2)

อภิชาติ ลิ้มเมธี

อาจารย์

บธ.ม. (การเงิน-การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
น.บ. (กฎหมายแพ่ง-อาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเงิน-การพัฒนา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิชาเอกการตลาด
042 รศ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช 2 นิ้ว (1)

ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

รองศาสตราจารย์

บธ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วศ.ม. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัจฉรีย์ ลิมปมนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

DBA (Innovation Management) Lee Kong Chian School of Business, Singapore Management University
วท.ม. (การบริหารการตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

039 อาจารย์นฤบดี วรรธนาคม 2นิ้ว (2)

นฤบดี วรรธนาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mphil (Management Studies) University of Cambridge, United Kingdom   
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
ศ.บ. (นิเทศศาสตร์บัณฑิต) (เกียรตินิยมอันดับที่ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

031 อาจารย์ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์ 2นิ้ว (1)

ปภาวัลย์ สุทธิประสิทธิ์

อาจารย์ ดร.

Ph.D. (Management) Asian institute of Technology
M.S. (Marketing) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) เนติบัณฑิตยสภา

น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

023 อาจารย์อภิรดี สราญรมย์ 2นิ้ว

อภิรดี สราญรมย์

อาจารย์

วท.ม. (การตลาดระหว่างประเทศ) Haub School of Business, Saint Joseph’s University, USA
MSM (International Marketing) Haub School of Business, Saint Joseph’s University, USA
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
011 รศ ดร รชพร จันทร์สว่าง 2นิ้ว

รชพร จันทร์สว่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Tourism) Sheffield Hallam University, UK
M.S. (Hospitality and Tourism) University of Wisconsin-Stout, USA
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

013 ผศ ดร ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ 2นิ้ว_exposure

ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.

ปร.ด. (การจัดการ-อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

IMG-0796

วรรณา ศิลปอาชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

PhD. (Tourism and Hospitality Management) University of Sunderland, UK
พบ.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พศ.บ. (การบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

035 อาจาย์เบญจมาศ จันอำรุง 2นิ้ว

เบญจมาศ จันอำรุง
อาจารย์
ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

028 รศ พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย 2นิ้ว (2)

พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย

รองศาสตราจารย์

บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จัก พิริยะพรสิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บธ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

035 อาจาย์เบญจมาศ จันอำรุง 2นิ้ว

เบญจมาศ จันอำรุง

อาจารย์

บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บช.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บธ.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.ม.(การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บช.บ.(เกียรตินิยม)(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

008 ผศ ดร อโณทัย งามวิชัยกิจ 2นิ้ว

อโณทัย งามวิชัยกิจ
รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กิ่งพร ทองใบ

รองศาสตราจารย์ ดร.

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พศ.ม. (จัดการทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์-การคลัง) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราณี อิสิชัยกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.

D.B.A. (Tourism) University of Strathclyde, UK
M.A. (Public Administration) Oklahoma State University, USA
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

030 ผศ ดร ภาวิน ชินะโชติ 2นิ้ว

ภาวิน ชินะโชติ​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

บธ.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (จัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต

008 ผศ ดร อโณทัย งามวิชัยกิจ 2นิ้ว

อโณทัย งามวิชัยกิจ

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.

Ph.D. (Management) Asian Institute of Technology
วท.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

398363_0-2

สุรีย์  เข็มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและบริการ)

398363_0-2

สุรีย์ เข็มทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Hospitality,Tourism and Marketing) Victoria University, Australia
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กัลยานี ภาคอัต​

รองศาสตราจารย์ ดร.​

Ph.D. (Finance) RMIT University, Australia
M.Bus. (By Research) (Finance) RMIT University, Australia
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

006 ผศ ดร วิศนันท์ อุปรมัย 2 นิ้ว

วิศนันท์ อุปรมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

D.B.A. (Marketing) Southern Cross University, Australia
M.B.A. (International Business & Marketing) Bellevue University, USA
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.

D.B.A. Victoria University, Australia
M.A.A. Central Queensland University, Australia
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

398363_0-2

สุรีย์ เข็มทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ

398363_0-2

สุรีย์ เข็มทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Hospitality,Tourism and Marketing) Victoria University, Australia
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วท.ม. (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กัลยานี ภาคอัต​

รองศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Finance) RMIT University, Australia
M.Bus. (By Research) (Finance) RMIT University, Australia
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ-การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

006 ผศ ดร วิศนันท์ อุปรมัย 2 นิ้ว

วิศนันท์ อุปรมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​

D.B.A. (Marketing) Southern Cross University, Australia
M.B.A. (International Business & Marketing) Bellevue University, USA
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.

D.B.A. Victoria University, Australia
M.A.A. Central Queensland University, Australia
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

012 อาจารย์ ผศ ดร ลักษณา 2นิ้ว (1)

ลักษณา ศิริวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

007 รศ ดร นพดล อุดมวิศวกุล 2นิ้ว

นพดล อุดมวิศวกุล

รองศาสตราจารย์ ดร

ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

037 ผศ ดร พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 2นิ้ว

พนมพัทธ์ สมิตานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D (Urban Affairs and Applied Policy) The University of Akron, U.S.A
MPA. (Public Administration and Urban Studios) The University of Akron, U.S.A
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์–บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

002 ผศ ดร จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ 2นิ้ว (1)

จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

012 อาจารย์ ผศ ดร ลักษณา 2นิ้ว (1)

ลักษณา ศิริวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รป.ม. (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
B.B.A. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

001 ผศ ดร กาญจนา บุญยัง 2 นิ้ว (1)

กาญจนา บุญยัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.​

ร.ด. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
IMAS (International Masters in ASEAN Studies), University of Malaya, Malaysia
รป.ม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

040 อาจารย์ ดร สุปัญญดา 2-2นิ้ว

สุปัญญดา สุนทรนนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
M.A. (International Relation) Macquarie University, Australia
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

041 อาจารย์ ดร นพพล อัคฮาด 2นิ้ว (1)

นพพล อัคฮาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

032 อาจารย์ ดร สุวิดา นวมเจริญ 2นิ้ว

สุวิดา นวมเจริญ

อาจารย์ ดร.

รป.ด (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
M.A. (Crossways in European Humanities) University of Sheffield, UK
อ.บ. (ภาษาอิตาเลี่ยน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

อิศเรศ4 (1)

อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

อิศเรศ4 (1)

อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Public Administration) University of York, UK
M.A. (Public Administration and Public Policy) University of York, UK
ร.บ. (รัฐศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

004 ผศ ดร จำเนียร ราชแพทยาคม 2 นิ้ว (2)

จำเนียร ราชแพทยาคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

Ph.D. (Politics and Public Administration) University of Pune, India
รป.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ.ดร.พิชยา ชวากร 1

พิชยา ชวากร

อาจารย์ ดร.

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.ม. (ยุโรปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

IMG_1498

เทพศักดิ์ บุณรัตพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธ์ุ

รองศาสตราจารย์ ดร.

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ม (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

014 รศ ดร กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย 2นิ้ว

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.

ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ม. (กฏหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์นราธิป 2-2 นิ้ว (1)

นราธิป ศรีราม

รองศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่นและการจัดการเมืองใหม่) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

IMG_1498

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธ์ุ

รองศาสตราจารย์ ดร.

พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พบ.ม (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม)
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

014 รศ ดร กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย 2นิ้ว

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.

ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ม. (กฏหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์นราธิป 2-2 นิ้ว (1)

นราธิป ศรีราม

รองศาสตราจารย์ ดร.

รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยมหิดล
รป.ม. (การปกครองท้องถิ่นและการจัดการเมืองใหม่) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง