การควบคุมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมบุคลากรด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด  และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552) มีข้อกำหนดที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับทุกส่วนราชการให้การประเมินจะต้องพิจารณาจากอย่างน้อย 2 องค์ประกอบหลัก คือองค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้น้ำหนักผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างน้อยร้อยละ 70 และองค์ประกอบที่ 2…

Continue Readingการควบคุมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมบุคลากรด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

รูปแบบของการควบคุม

1. การควบคุมการปฏิบัติงาน หมายถึง การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆในองค์การ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  เครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ได้แก่ การกำหนดแผนงานประจำวัน และการจัดทำแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการควบคุมการปฏิบัติงานที่แสดงกิจกรรม ระยะเวลา และสถานภาพปัจจุบันของกิจกรรมต่างๆ มีลักษณะเป็นตารางแนวนอนและแผนภูมิแท่ง โดยกิจกรรมอยู่ด้านซ้ายมือและระยะเวลาอยู่ด้านขวา เพื่อช่วยให้ผู้บริหารองค์การควบคุมการปฏิบัติงานได้เมื่อพิจารณาความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรม 2. การควบคุมการเงิน หมายถึง การติดตามตรวจสอบการเงินและการใช้จ่ายเงินขององค์การ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การตั้งงบประมาณระบบพีพีบีเอส และการควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นต้น 3. การควบคุมเวลา หมายถึง…

Continue Readingรูปแบบของการควบคุม

หลักการควบคุม

เพื่อให้ผู้บริหารองค์การสามารถควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารองค์การควรให้ความสำคัญกับหลักการควบคุมดังนี้1. ต้นทุนที่ยอมรับได้ การควบคุมมีต้นทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น งบประมาณ บุคลากร และเวลา  เป็นต้น  ดังนั้น ผู้บริหารควรดำเนินการควบคุมโดยคำนึงถึงต้นทุนและผลตอบแทนที่ได้รับว่าคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร และควรเป็นการควบคุมที่ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดหรือประหยัดที่สุด แต่เกิดประโยชน์สูงสุด  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือต้นทุนของการควบคุมเป็นต้นทุนที่ยอมรับได้2. ความยึดหยุ่น รูปแบบและกระบวนการควบคุมไม่ควรตายตัวเกินไป ควรเปิดโอกาสให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับนโยบายเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เนื่องจากผู้รับบริการขององค์การมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นต้น 3. ความเหมาะสม การควบคุมด้านต่างๆต้องมีความเหมาะสม สอดคล้องกับงานที่ควบคุม สถานการณ์ และบริบทอื่นๆขององค์การ เช่น…

Continue Readingหลักการควบคุม