บุคลากรสนับสนุน

นางวงเดือน  ทองย้อย
หัวหน้างานเลขานุการกิจ

ติดต่อ 02-504-8185
E-mail : duen1978@gmail.com

งานระดับปริญญาตรี

นางสาวผ่องศรี ปิ่นเพชร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ติดต่อ 02-504-8182
E-mail : phongsri_pin@hotmail.co.th

นางสาวกนกกาญจน์ มะเฟือง

ธุรการระดับปริญญาตรี

ติดต่อ 02-504-8186
E-mail : kmafuang@yahoo.com

นางประภัสสร นามวงศ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ติดต่อ 02-504-8182
E-mail : pat_arm2542@hotmail.com

นางสาวเนาวรัตน์ โชสนับ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(การจัดการงานก่อสร้าง)

ติดต่อ 02-504-8183
E-mail : noolek789@gmail.com

นางสาวปณีวรุณ สังข์เจริญ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ติดต่อ 02-504-8181
E-mail : beer_027@hotmail.com

งานระดับบัณฑิตศึกษา

pic

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ)
(ระดับปริญญาเอก)

ติดต่อ 02-504-8181
E-mail : 

นางสาวจีรานันท์ ใจเอี่ยม

ธุรการระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อ 02-504-8186
E-mail : jeranun2530@hotmail.co.th

นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจและการบริการ)
(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8184
E-mail : maysa.chitrada@gmail.com

นางสาวกัลยาณี มนัสทวี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8181
E-mail : kanlayanee134@gmail.com

IMG-0797 (1)

นางสาวกฤติยา แป้นสุวรรณ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต​
(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8184
E-mail : mameaw23455@gmail.com