บุคลากรสนับสนุน

นางวงเดือน  ทองย้อย
หัวหน้าเลขานุการกิจ

ติดต่อ 02-504-8185

งานระดับปริญญาตรี

นางสาวผ่องศรี ปิ่นเพชร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ติดต่อ 02-504-8182

นางสาวกนกกาญจน์ มะเฟือง

ธุรการระดับปริญญาตรี

ติดต่อ 02-504-8186

นางประภัสสร นามวงศ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ติดต่อ 02-504-8182

นางสาวเนาวรัตน์ โชสนับ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(การจัดการงานก่อสร้าง)

ติดต่อ 02-504-8183

นางสาวปณีวรุณ สังข์เจริญ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ติดต่อ 02-504-8181

งานระดับบัณฑิตศึกษา

นายรณสมรรถ รอดศรีจันทร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต​

(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8184

นางสาวจีรานันท์ ใจเอี่ยม

ธุรการระดับบัณฑิตศึกษา

ติดต่อ 02-504-8186

นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(การจัดการธุรกิจและการบริการ)

(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8184

นางสาวกัลยาณี มนัสทวี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8181

IMG-0797 (1)

นางสาวกฤติยา แป้นสุวรรณ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ)

และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ)

(ระดับปริญญาเอก)

ติดต่อ 02-504-8181