บุคลากรสนับสนุน

นางวงเดือน  ทองย้อย
หัวหน้างานเลขานุการกิจ

ติดต่อ 02-504-8185
E-mail : wongduen.tho@stou.ac.th

งานระดับปริญญาตรี

นางสาวกนกกาญจน์ มะเฟือง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ติดต่อ 02-504-8186
E-mail : kmafuang@yahoo.com

นางประภัสสร นามวงศ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ติดต่อ 02-504-8182
E-mail : pat_arm2542@hotmail.com

นางสาวจีรานันท์ ใจเอี่ยม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ติดต่อ 02-504-8186
E-mail : jeranun2530@hotmail.co.th

นางสาวเนาวรัตน์ โชสนับ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
(การจัดการงานก่อสร้าง)

ติดต่อ 02-504-8183
E-mail : noolek789@gmail.com

นางสาวปณีวรุณ สังข์เจริญ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ติดต่อ 02-504-8181
E-mail : beer_027@hotmail.com

S__5988374

นางสาวปาริฉัตร ปิ่นนาค

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

ติดต่อ 02-504-8279
E-mail : 

S__5988377

นางสาวชวัลญา ตราชู

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

ติดต่อ 02-504-8279
E-mail : 

DSCF0288-1

นายวีรสุ แววสมณะ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

ติดต่อ 02-504-8279
E-mail : 

ใช้รูปนี้_optimized1

นางสาวกรรณิการ์ มนัสทวี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

ติดต่อ 02-504-8279
E-mail : 

ใช้อันนี้1

นายวัชระ สังข์ศิริ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่

ติดต่อ 02-504-8279
E-mail : 

งานระดับบัณฑิตศึกษา

IMG-0797 (1)

นางสาวกฤติยา แป้นสุวรรณ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต​
(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8184
E-mail : mameaw23455@gmail.com

นางสาวจิตรลดา เกษมสวัสดิ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการธุรกิจและการบริการ)
(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8184
E-mail : maysa.chitrada@gmail.com

นางสาวกัลยาณี มนัสทวี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(ระดับปริญญาโท)​

ติดต่อ 02-504-8181
E-mail : kanlayanee134@gmail.com

pic

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ)
(ระดับปริญญาเอก)

ติดต่อ 02-504-8181
E-mail :