IMG_2282
newstudent
previous arrow
next arrow

News&Events

การศึกษาดูงานนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย

คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล ได้เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าศึกษาดูงานจำนวน 3 แห่ง คือ ไร่ชาฉุยฟง วัดร่องขุ่น และ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงรายรีสอร์ท

https://drive.google.com/drive/folders/1cKiJ2C_8xzbMfQInScWowQhNJscp_Xe7?usp=sharing

 

การศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในอุดรธานี-หนองคาย

คณาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในจังหวัด อุดรธานี-หนองคาย เพื่อรับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการธุรกิจจำนวน 3 แห่ง คือ
1) บริษัท แมลงรวย จำกัด (อุตสาหกรรมการผลิต)
2) การศึกษาดูงาน ณ บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จํากัด (อุตสาหกรรมการผลิต)
3) ณ โรงแรมวานา เวลเนส รีสอร์ท (ธุรกิจบริการ)

ผลงานวิจัย เรื่อง  การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีการใช้จ่ายสูง
โดย รองศาสตราจารย์.ดร.ราณี  อิสิชัยกุล  และคณะ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

สนใจเข้ารับชม ได้ที่  QC code ด้านบน

การศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงราย

คณาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ในจังหวัดเชียงราย เพื่อรับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการธุรกิจจำนวน 4 แห่ง คือ
1) บริษัท ฉุยฟงที จำกัด (ธุรกิจการเกษตร)
2) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 แม่จัน (อุตสาหกรรมการผลิต)
3) บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด (นวัตกรรมทางธุรกิจ)
4) ภูใจใส เมาน์เท่น รีสอร์ต (ธุรกิจบริการ)

 

“การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) หมายถึง การศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการผลิตผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นความคาดหมายว่านักศึกษาจะมีความสามารถทำได้ตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการในผลลัพธ์ของการควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน อันเป็นความรู้และความสามารถของนักศึกษาในขั้นต้นที่เฉพาะเจาะจง โดยหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนนั้นจะถูกออกแบบให้สามารถผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในลักษณะเฉพาะของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว”

https://drive.google.com/file/d/16u5DWuQr5s3Qm-HFwp7qwdLo1q3inPWM/view?usp=sharing

“เกณฑ์ AUN-QA เป็นเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อยืนยันว่า หลักสูตรได้มาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับอาเซียน โดยการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ AUN-QA version 3.0 เดิมจำนวน 11 เกณฑ์ สู่ version 4.0 ที่เหลือ 8 เกณฑ์ ซึ่งเป็นการจัดหมวดหมู่ใหม่ให้มีความกระชับมากขึ้น และยังคงผลักดันการศึกษาแบบ Outcome Based Education โดยมุ่งเน้นการพิจารณาออกแบบผลลัพธ์จากการเรียนรู้และการออกแบบกระบวนการต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ”

https://drive.google.com/file/d/1pRgfra4rN1h7EZjdde8QtItscawHwOkl/view?usp=sharing

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ขอแนะนำวารสารปกใหม่ #วารสารนโยบายและกิจการสาธารณะ (Journal of Public Policy and Public Affairs – #PPPA) และขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์ เพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารนโยบายและกิจการสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2564) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) โดยดำเนินการรับส่ง พิจารณาคุณภาพ และเผยแพร่บทความผ่านทางระบบ ThaiJo ที่เว็บไซต์ของวารสารฯ ที่ลิ้งค์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/PPPA/issue/current #ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขของวารสารเบื้องต้นมีดังนี้
1. เป็นบทความด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ กิจการสาธารณะ และประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
2. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น (1) บทความวิจัย (research articles) ซึ่งเป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ และนำเสนอประเด็นที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบทความที่เคยตีพิมพ์แล้ว (2) บทความปริทรรศน์ (review articles) เป็นบทความที่มีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ กิจการสาธารณะ และประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนโยบายสาธารณะและกิจการสาธารณะจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) ทั้งนี้บทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยมีมติให้ผ่านอย่างน้อย 2 ท่าน(ตามเกณฑ์กระทรวง อ.ว.)
4.เนื้อหาของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนโยบายสาธารณะและกิจการสาธารณะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือเห็นด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวารสารฯ สามารถติดต่อกองบรรณาการวารสารฯ ได้ที่อาจารย์ ดร. นพพล อัคฮาด โทร.089 – 7107345

การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในหน่วยงานระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 92.11 

Highlighted Content

Open Educational Resources (OER)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล