2
1
IMG_2282
newstudent
previous arrow
next arrow

“การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education : OBE) หมายถึง การศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการผลิตผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นความคาดหมายว่านักศึกษาจะมีความสามารถทำได้ตามผลลัพธ์ของการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการในผลลัพธ์ของการควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน อันเป็นความรู้และความสามารถของนักศึกษาในขั้นต้นที่เฉพาะเจาะจง โดยหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนนั้นจะถูกออกแบบให้สามารถผลิตนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในลักษณะเฉพาะของนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว”

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ขอแนะนำวารสารปกใหม่ #วารสารนโยบายและกิจการสาธารณะ (Journal of Public Policy and Public Affairs – #PPPA) และขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมส่งผลงานในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์ เพื่อตีพิมพ์ผลงานในวารสารนโยบายและกิจการสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับปฐมฤกษ์เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2564) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) โดยดำเนินการรับส่ง พิจารณาคุณภาพ และเผยแพร่บทความผ่านทางระบบ ThaiJo ที่เว็บไซต์ของวารสารฯ ที่ลิ้งค์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/PPPA/issue/current #ไม่มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขของวารสารเบื้องต้นมีดังนี้
1. เป็นบทความด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ กิจการสาธารณะ และประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
2. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ แบ่งออกเป็น (1) บทความวิจัย (research articles) ซึ่งเป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีความน่าเชื่อถือ และนำเสนอประเด็นที่ไม่ซ้ำซ้อนกับบทความที่เคยตีพิมพ์แล้ว (2) บทความปริทรรศน์ (review articles) เป็นบทความที่มีการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ กิจการสาธารณะ และประเด็นทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนโยบายสาธารณะและกิจการสาธารณะจะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในลักษณะผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-blind peer review) ทั้งนี้บทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยมีมติให้ผ่านอย่างน้อย 2 ท่าน(ตามเกณฑ์กระทรวง อ.ว.)
4.เนื้อหาของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนโยบายสาธารณะและกิจการสาธารณะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือเห็นด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวารสารฯ สามารถติดต่อกองบรรณาการวารสารฯ ได้ที่อาจารย์ ดร. นพพล อัคฮาด โทร.089 – 7107345

การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  การจัดอันดับ ITA ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในหน่วยงานระดับอุดมศึกษาอยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 92.11 

Highlighted Content

Open Educational Resources (OER)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล