การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือกรณีมีสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ตอนที่ 2

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ดังกล่าวมาแล้วว่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ กำหนดให้วัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ทำให้กิจการต้องคำนวณหามูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ และใช้มูลค่าที่ต่ำกว่า เป็นมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น สำหรับการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ให้พิจารณาวัตถุประสงค์ของกิจการในการถือครองสินค้าคงเหลือ กรณีสินค้าคงเหลือที่กิจการถือไว้ เพื่อขายหรือให้บริการตามสัญญาที่แน่นอน ให้ถือตามราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น แต่หากจำนวนตามสัญญาการขายนั้น มีน้อยกว่าปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือครองไว้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือส่วนที่เกินกว่าปริมาณในสัญญา ให้ถือตามราคาขายโดยทั่วไป และกิจการอาจบันทึกประมาณการหนี้สินสำหรับปริมาณสินค้าคงเหลือตามสัญญาขายที่แน่นอนส่วนที่เกินจากปริมาณสินค้าคงเหลือที่ถือไว้หรือที่เกิดจากสัญญาซื้อที่แน่นอนของกิจการ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่าง…

Continue Readingการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือกรณีมีสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ตอนที่ 2

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือกรณีมีสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ตอนที่ 1

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่องสินค้าคงเหลือ กำหนดว่าสินค้าคงเหลือต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ทำให้กิจการต้องคำนวณหามูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือ และใช้มูลค่าที่ต่ำกว่า เป็นมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (Net Realizable Value: NRV) หมายถึง ราคาโดยประมาณที่คาดว่าจะขายสินค้าได้ตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้านั้นให้เสร็จ และต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้านั้นได้ การประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กิจการควรปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ถือตามหลักฐานที่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือ ซึ่งเชื่อถือได้มากที่สุดที่มีอยู่ในขณะที่ประมาณมูลค่า และให้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นงวด ซึ่งยืนยันว่าสถานการณ์นั้นได้ปรากฏอยู่แล้ว ณ วันสิ้นงวด 2.…

Continue Readingการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือกรณีมีสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ตอนที่ 1

ความสม่ำเสมอในการใช้วิธีราคาทุน

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ตามมาตรฐานการบัญชีให้ใช้หลักความสม่ำเสมอในการนำเสนองบการเงิน ซึ่งกำหนดว่ากิจการควรใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันในแต่ละงวดบัญชี เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาที่ต่างกันได้ แต่ก็มีข้อยกเว้นว่า ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน หรือทําให้งบการเงินให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบของรายการค้า เหตุการณ์และสถานการณ์อื่นที่มีต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ กิจการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีได้                 ในเรื่องนี้ จะกล่าวถึงการใช้หลักความสม่ำเสมอในการตีราคาทุนของสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณากรณีต่อไปนี้ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการกลั่นซึ่งรวมไปถึงเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันค้าปลีก และกลุ่มกิจการประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันและโรงงานผลิตภัณฑ์เคมีมีคลังน้ำมันและสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศสำหรับจัดเก็บและจัดจำหน่ายน้ำมันขายปลีก โดยผ่านสถานีบริการขายตรงให้กับลูกค้าทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ และดำเนินการส่งออกต่างประเทศ   สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ซึ่งราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำนวณโดยวิธีที่แตกต่างกันดังนี้ น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมวิธีเข้าก่อนออกก่อนผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีวิธีเข้าก่อนออกก่อนวัสดุสิ้นเปลืองวิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วยสินค้าชนิดอื่นวิธีถัวเฉลี่ยต่อหน่วย กรณีดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวข้องกับหลักความสม่ำเสมอหรือไม่…

Continue Readingความสม่ำเสมอในการใช้วิธีราคาทุน