Product Manager จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานใด

     ในปัจจุบันหน่วยงานทางการตลาดขององค์กร อาจจะมีทั้งผู้จัดการตลาด (Marketing Manager) และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager)  หรือบางองค์กรอาจควบรวมสองตำแหน่งนั้นเข้าด้วยกัน เนื่องจากขอบเขตความรับผิดชอบและลักษณะการตัดสินใจสามารถทำควบคู่กันไปได้ทำให้บางองค์กรให้ผู้จัดการการตลาดทำหน้าที่เปรียบเสมือนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คือทั้งกำหนดแนวทางกลยุทธ์ที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจ วางแผนการตลาด และดูแลถึงตัวผลิตภัณฑ์ หน้าที่และความสัมพันธ์ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product manager) กับหน่วยงานอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้           1. การผลิตและการจัดจำหน่าย (Manufacturing and Distribution) เป็นการประสานงานเพื่อตรวจสอบการผลิต วัตถุดิบ ดูถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ พร้อมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปตามช่องทางจัดจำหน่ายต่าง ๆ…

Continue ReadingProduct Manager จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานใด

บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Product Manager

บทบาทที่สำคัญของนักการตลาดซึ่งดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์สามารถเรียกได้ว่า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager)  มีความรับผิดชอบอยู่   2    ประการคือ                 1.  ทำหน้าที่ในการวางแผนการตลาดให้กับตัวผลิตภัณฑ์ ในสายผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ โดย ลักษณะงานจะทำการวิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วิเคราะห์คู่แข่ง และศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมากำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)  ให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ                   2.  ทำงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน…

Continue Readingบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Product Manager

สามระบบสารสนเทศที่ใช้ในการขาย

ระบบสารสนเทศทางการขาย คือ ระบบที่มีเป้าหมายที่จะสามารถทำนายยอดขายของธุรกิจได้ ซึ่งเป็นยอดขาย ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ เข้าด้วยกัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบ ดังต่อไปนี้          1.1 ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการขาย จะเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนฝ่ายขายให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์ได้ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ข้อมูลที่ทำให้ฝ่ายขายสามารถขายสินค้าและบริการได้ ซึ่งข้อมูลที่ระบบต้องการจะเกี่ยวกับผลผลิตที่ทำการขาย รูปแบบ ราคา และการโฆษณาต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า นอกจากนี้ อาจเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า…

Continue Readingสามระบบสารสนเทศที่ใช้ในการขาย