Smart Facility Management ในปี 2567

การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) คือการบริหารจัดการทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน กิจกรรม รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ใช้งานหรือเป็นเจ้าของทรัพยากรนั้น ๆ โดยประสานและบริหารหลักการ 3Ps : People, Place, Process เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเทรนด์ของ Smart Facility Management ในปี 2567 นี้จะเห็นการต่อยอดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการและการพัฒนาความเป็นอยู่หรือการใช้ชีวิตของคนให้ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Autonomous Robotics) สำหรับเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงให้กับพนักงาน โดยเฉพาะในงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี อันตราย หรือต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม  2.เทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัล (Digital Twin)  เป็นการพัฒนาจาก Digital Mapping และ 3D Visualization โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการประเมินการใช้พื้นที่แบบreal-time สำหรับป้อนข้อมูลและประเมินผลลัพธ์จำลองได้ทันที เทคโนโลยีนี้จึงมีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจและบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น…

Continue ReadingSmart Facility Management ในปี 2567

ระบบ Solar Cell มีกี่ระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจในปัจจุบัน  ที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกได้  โดยบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน เริ่มหันมาสนใจการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์(Solar Panel) บนหลังคาบ้าน (Solar Rooftop) เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ เนื่องจากสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก แต่ก่อนจะติดตั้ง ผู้ใช้ควรศึกษาแนวทาง ความเป็นไปได้ ความคุ้มทุนในการลงทุน เนื่องจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้น มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  โดยในปัจจุบัน โซลาร์เซลล์มีทั้งหมด 3 ระบบ ได้แก่ ระบบออฟกริด (Off Grid)  เป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีไฟจากการไฟฟ้ามาช่วยเสริม เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ซึ่งระบบออฟกริดนี้ สามารถใช้ได้ทั้งแบบไม่มีแบตเตอรี่ ที่ใช้ไฟได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น และแบบมีแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ deep cycle ที่มีประสิทธิภาพกักเก็บไฟฟ้าได้นาน ช่วยให้สามารถใช้ไฟได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ระบบออนกริด (On…

Continue Readingระบบ Solar Cell มีกี่ระบบ

Building Energy Code : BECกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน

BEC (Building Energy Code)  เป็นเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบอาคารให้สามารถลดความร้อนเข้าสู่อาคาร พร้อมเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย เริ่มบังคับใช้กับอาคารขนาดใหญ่ใน 9 ประเภท ที่พื้นที่ใช้สอยในอาคารรวมกันในอาคารเดียวกัน ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม. ขึ้นไปได้แก่  1. สถานศึกษา  2. สำนักงาน  3. อาคารโรงมหรสพ  4. อาคารห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า  5. อาคารสถานบริการ  6. อาคารชุมนุมคน  7. อาคารโรงแรม  8. สถานพยาบาล 9. อาคารชุด  การออกแบบอาคารให้มีการใช้พลังงานในแต่ละส่วนที่กำหนด ให้เป็นไปตามเกณฑ์การใช้พลังงานตามมาตรฐานขั้นต่ำ โดยให้มีผู้รับรองผลการประเมินด้านพลังงาน ที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นผู้รับรองข้อมูลเพื่อประกอบการยื่นตามขั้นตอนปกติในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฏหมายควบคุมอาคาร มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ระบบเปลือกอาคาร (Envelope system) ค่าการถ่ายเทความร้อน ผนังอาคาร (OTTV) หลังคาอาคาร (RTTV)…

Continue ReadingBuilding Energy Code : BECกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน