The Nature of Planning

The Nature of Planning: ธรรมชาติของการวางแผน ธรรมชาติของการวางแผนนั้น มีลักษณะเป็นกระบวนการ โดยจุดเริ่มต้นของกระบวนการวางแผนเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์และรายละเอียดของแผน เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้กระบวนการนี้จะต้องทำการจัดตั้งองค์การขึ้นมาสำหรับรับผิดชอบการตัดสินใจ การนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการทบทวนผลจากการปฏิบัติตามแผน และผลกระทบนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และการปรับปรุงวงจรการวางแผนใหม่ ซุนวู กล่าวว่า “ไม่รู้เขา ไม่รู้เรา ร้อยรบ ก็จักพ่าย รู้เขา รู้เรา ร้อยรบ ก็จักชนะ” นับว่าเป็นแนวคิดที่อมตะในการนำมาใช้ในการบริหารองค์การทุกประเภท เนื่องจากเป็นต้นกำเนิดเกี่ยวกับแนวคิดการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนขององค์การทั้งภาครัฐและเอกชน การวางแผน ไม่ใช่การตัดสินใจในอนาคต…

Continue ReadingThe Nature of Planning