การประกันสังคม : สรุปสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง (EP. 5/5)

ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 มีสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองของผู้ประกันตนดังนี้1) ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ 1. การเจ็บป่วย 2. คลอดบุตร 3. ทุพพลภาพ 4. ตาย 5. สงเคราะห์บุตร 6. ชราภาพ และ 7. ว่างงาน2) ผู้ประกันตนมาตรา 39…

Continue Readingการประกันสังคม : สรุปสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง (EP. 5/5)

การประกันสังคม : ผู้ประกันตนมาตรา 40 (EP. 4/5)

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 40 จะต้องมีคุณสมบัติและได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง รายละเอียดดังนี้ (บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด, 2564; สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2564)1) คุณสมบัติของผู้ประกันตน ได้แก่  1.1) มีสัญชาติไทยหรือเป็นบุคคลผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7  1.2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์  และ…

Continue Readingการประกันสังคม : ผู้ประกันตนมาตรา 40 (EP. 4/5)

การประกันสังคม : ผู้ประกันตนมาตรา 39 (EP. 3/5)

ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะต้องมีคุณสมบัติ และได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง รายละเอียดดังนี้ (บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด, 2564; สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2564)1) ผู้ประกันตนต้องเป็นบุคคลที่เคยทำงาน และเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อนแล้วออกจากงาน แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม โดยส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกจากงาน2) ผู้ประกันตนต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน เดือนละ 432 บาทเท่ากันทุกคน โดยฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบคือเดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน…

Continue Readingการประกันสังคม : ผู้ประกันตนมาตรา 39 (EP. 3/5)