ต้นทุนผลิตภัณฑ์ : การคำนวณ (EP. 5)

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ (EP. 1) ประเภทของต้นทุนผลิตภัณฑ์จำแนกตามหน้าที่ (EP. 2) ประเภทของต้นทุนผลิตภัณฑ์จำแนกตามพฤติกรรมของต้นทุน (EP. 3) และได้ฝึกจำแนกประเภทของต้นทุน (EP. 4) แล้ว สำหรับใน EP. 5 นี้ เราจะมาคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย จากโจทย์ที่กำหนดให้ดังนี้ (ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, 2567: น. 30-31)ข้อ 1    ร้านนวดแผนไทย มีข้อมูลในรอบการดำเนินงานดังนี้ค่าแรงงานพนักงานนวด 75,000 บาทค่าสมุนไพรที่ใช้สำหรับนวด…

Continue Readingต้นทุนผลิตภัณฑ์ : การคำนวณ (EP. 5)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ : ทดสอบการจำแนกประเภทของต้นทุน (EP. 4)

เมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ (EP. 1) ประเภทของต้นทุนผลิตภัณฑ์จำแนกตามหน้าที่ (EP. 2) และประเภทของต้นทุนผลิตภัณฑ์จำแนกตามพฤติกรรมของต้นทุน (EP. 3) มาพอสมควรแล้ว สำหรับใน EP. 4 นี้ เราจะมาลองฝึกแยกประเภทของต้นทุนจากรายการต่างๆที่กำหนดให้ โดยที่ใน 1 รายการนั้น สามารถเป็นได้ทั้ง 1) ต้นทุนผลิตภัณฑ์จำแนกตามหน้าที่ และ 2) ต้นทุนผลิตภัณฑ์จำแนกตามพฤติกรรมของต้นทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ทุนผลิตภัณฑ์จำแนกตามหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่1.1…

Continue Readingต้นทุนผลิตภัณฑ์ : ทดสอบการจำแนกประเภทของต้นทุน (EP. 4)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ : จำแนกประเภทตามพฤติกรรมของต้นทุน (EP. 3)

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ : จำแนกประเภทตามพฤติกรรมของต้นทุนต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Costs) คือรายจ่าย หรือทรัพยากรที่ถูกใช้ไป เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ ต้นทุนผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามพฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior) ได้แก่ 1) ต้นทุนคงที่ 2) ต้นทุนผันแปร และ 3) ต้นทุนผสม (ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, 2567: น. 34)ต้นทุนคงที่มีนักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความของ “ต้นทุนคงที่” (Fixed…

Continue Readingต้นทุนผลิตภัณฑ์ : จำแนกประเภทตามพฤติกรรมของต้นทุน (EP. 3)