กองทุนรวม: ระดับความเสี่ยง

กองทุนรวม (Mutual Fund) มีการแบ่งระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมออกเป็น 8 ประเภท ตามระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม โดยเรียงจากกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงจากน้อยไปมากได้ดังนี้1. กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (ความเสี่ยงระดับที่ 1)2. กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ (ความเสี่ยงระดับที่ 2)3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (ความเสี่ยงระดับที่ 3)4. กองทุนรวมตราสารหนี้ (ความเสี่ยงระดับที่ 4)5. กองทุนรวมผสม (ความเสี่ยงระดับที่ 5)6. กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับที่ 6)7. กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (ความเสี่ยงระดับที่ 7)8. กองทุนรวมทางเลือก…

Continue Readingกองทุนรวม: ระดับความเสี่ยง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(Provident Fund : PVD) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเก็บออมเงินให้แก่สมาชิกไว้ใช้จ่ายตอนเกษียณอายุการทำงาน โดยเงินที่จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีที่มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนของลูกจ้าง และ 2) ส่วนของนายจ้าง ในส่วนของลูกจ้างนั้นสมาชิกจะถูกหักเงินค่าจ้างเพื่อสมทบเข้ากองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 2% และสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินค่าจ้าง ในส่วนของนายจ้างนั้นนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อมีการจ่ายค่าจ้างในอัตราไม่ต่ำกว่า 2% และสูงสุดไม่เกิน 15% เช่นเดียวกัน ทั้งนี้การจ่ายเงินสมทบทั้งในส่วนของลูกจ้างและส่วนของนายจ้างนั้นจะเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนของแต่ละนายจ้าง (บลจ.ไทยพาณิชย์, ม.ป.ป.)เอกสารอ้างอิงบลจ.ไทยพาณิชย์. (ม.ป.ป.). บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. สืบค้นเมื่อ…

Continue Readingกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนลดหย่อนภาษี: กองทุนรวมเพื่อการออม

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) เป็นกองทุนที่ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภท และใช้สำหรับลดหย่อนภาษีเงินได้ในปี 2563–2567 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินออมระยะยาวเพิ่มมากขึ้น โดยกองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF นั้นมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่สำคัญดังนี้1. ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภท2. ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ…

Continue Readingกองทุนลดหย่อนภาษี: กองทุนรวมเพื่อการออม