การบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริบทของพื้นที่กรณีศึกษาเมืองขอนแก่น เมืองขอนแก่น หมายถึงพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นหัวเมืองหลักของการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของภูมิภาค การศึกษา เศรษฐกิจ การรักษาพยาบาล และการคมนาคมขนส่ง ขอนแก่นมีสนามบิน มีสถานีรถไฟ มีสถานีขนส่งรถโดยสารสาธารณะที่เชื่อมกับจังหวัดต่างๆ เพราะที่ตั้งของเมืองขอนแก่นอยู่ใจกลางภูมิภาค มีถนนสายแผ่นดินสายหลักและสายรองเชื่อมไปยังเมืองต่างๆ ในภูมิภาคได้ ทำให้ขอนแก่นมีผู้คนอาศัยอยู่ในเขตศูนย์กลางบริเวณเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับเขตเทศบาลนครมากกว่า 300,000 คน ทำให้เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานจังหวัดขอนแก่นได้ยื่นข้อเสนอพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” มุ่งเน้นให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart Livable City)…

Continue Readingการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการเดินทาง (Smart Mobility) ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy) ของเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

บริบทของเมืองนครสวรรค์           เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 237 กิโลเมตร มีพื้นที่บริการประมาณ 27.87 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำน่านและแม่น้ำปิงกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ นอกจากนี้ภายในเขตเทศบาลยังมีภูเขาขนาดเล็ก ได้แก่ เขาน้อย เขาวัดไทร เขาดาวดึงส์ และเขาโกรกพม่า ซึ่งบางจุดได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย ทางด้านการปกครองแบ่งการปกครองออกเป็น 71 ชุมชนเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำโพทั้งตำบล ตำบลนครสวรรค์ตก เฉพาะหมู่ 1, 4,…

Continue Readingการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy) ของเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

การบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการดำรงชีวิต (Smart Living) ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บริบทของเมืองปากเกร็ด           เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ประมาณ 10 กิโลเมตร และติดต่อกับเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครทางทิศตะวันออกมีคลองประปาเป็นแนวแบ่งเขตพรมแดนระหว่างกัน มีพื้นที่บริการประมาณ 36.04 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน และที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ หลายหน่วยงาน ในการบริหารจัดการมีการแบ่งการปกครองออกเป็น 66 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล 34 หมู่บ้านของอำเภอปากเกร็ด ได้แก่ ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางพูด ตำบลบ้านใหม่…

Continue Readingการบริหารการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการดำรงชีวิต (Smart Living) ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี