ระบบการควบคุมภายในกิจการเพื่อความยั่งยืน

การที่กิจการจะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบริษัทมหาชนได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เพื่อป้องกันปัญหาภายในที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างเช่น กิจการโดยทั่วไปที่ไม่มีระบบการควบคุมภายในดีนัก  มักพบว่ามีการใช้บุคลากรผู้เดียวทำหน้าที่หลายอย่าง เนื่องจาก ต้องการความรวดเร็ว สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด แต่ในทางตรงกันข้าม ก็อาจเป็นช่องทางของการรั่วไหล หรือ การทุจริตต่างๆ เช่น การให้ผู้รับเงิน กับ ผู้รักษาเงินของกิจการเป็นคนๆเดียวกัน หรือ กรณีผู้ขาย กับ ผู้ดูแลสต๊อกสินค้า เป็นคนเดียวกัน เป็นต้น การปฏิบัติเช่นนี้ในธุรกิจทั่วไปนั้น หากได้บุคลากรที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และ มีความซื่อสัตย์ ก็จะทำให้กิจการประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า…

Continue Readingระบบการควบคุมภายในกิจการเพื่อความยั่งยืน

ข้อควรพิจารณาของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

ข้อควรพิจารณาของการเป็นบริษัทจดทะเบียน การเปลี่ยนสภาพกิจการเป็นบริษัทมหาชนและขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือ ที่เรียกว่าการทำ IPO นั้นกิจการจำเป็นต้องพิจารณาถึงประโยชน์ และ ข้อจำกัดต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการนำธุรกิจเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน ประโยชน์ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการ ได้แก่  การนำธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน จะทำให้กิจการต้องจัดระบบการควบคุมภายใน จัดระบบการจัดการ และมีระบบการรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือมากขึ้น  กระตุ้นให้บริษัทต้องสร้างศักยภาพ และ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะได้รับแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ วงเงินกู้ที่ได้รับจากสถาบันการเงินนั้นจะสูงขึ้น รวมถึง ดอกเบี้ยจ่ายจะต่ำลง จากการที่บริษัทมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน  กิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เช่น การออกหุ้นกู้ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทมีฐานของทุนที่แข็งแรงขึ้นกว่าในอดีต นอกจากนี้ บริษัทจะได้รู้มูลค่าที่แท้จริงของกิจการ…

Continue Readingข้อควรพิจารณาของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

การนำธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน (Going Public)

การนำธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน จะเป็นคำตอบของทุกกิจการหรือไม่ เมื่อธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้ในระยะเวลาหนึ่งอย่างมั่นคงแล้ว  ผู้ประกอบการอาจคิดถึงการขยายตัวของกิจการให้เติบโตยิ่งๆขึ้นไป หนึ่งในกระบวนการดังกล่าว ได้แก่ การนำบริษัทจำกัด ไปสู่การเป็นบริษัทมหาชน (Going Public)  หรือ การขออนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า การทำ IPO (Initial Public offering) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งเงินทุน และเปลี่ยนสถานภาพของธุรกิจ จากการเป็นบริษัทจำกัด สู่ การเป็นบริษัทมหาชน ด้วยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า กระบวนการดังกล่าวนั้น เป็นคำตอบของกิจการหรือไม่ อย่างไรได้แก่ การพิจารณาเงื่อนไข และ…

Continue Readingการนำธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน (Going Public)