กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม หรือสไตล์การลงทุนตามแนวโน้ม  เป็นวิธีการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่ได้มีการค้นคว้ามาเป็นระยะเวลานานจากสถาบัน และนักวิชาการ เพื่อต้องการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกจากการลงทุนในระยะยาว  โดยเฉพาะกลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following) มีแนวคิดว่า สินทรัพย์ทุกประเภทหรือหุ้นย่อมมีช่วงเวลาทั้งดีและไม่ดี ซึ่งขึ้นอยู่ปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุน ทำให้ราคาของหุ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีแนวโน้ม  โดยเฉพาะผู้แสวงหากำไรที่ต้องสร้างกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนในลักษณะดังกล่าวมีลักษณะลงทุนที่เกาะตามไปกับแนวโน้มการเติบโตของสินทรัพย์ในอนาคต กลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้มจะให้ความสนใจหรือการโฟกัสราคาหุ้นในกรอบระยะกลางถึงยาว โดยเน้นการสร้างกำไรจากกรอบใหญ่ ทำให้ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องติดตามหุ้นอย่างใกล้ชิดแบบ Day Trade  ดังนั้น กรอบแนวคิดของกลยุทธ์ Trend Following จะใช้การลงทุนกึ่งผสมระหว่างปัจจัยพื้นฐานและการจับจังหวะการลงทุน  และการลงทุนจะเน้น “ซื้อตาม”…

Continue Readingกลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้ม (Trend Following)

กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging: DCA)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือการลงทุนแบบซื้อหุ้นสะสม เป็นรูปแบบการลงทุนประเภทหนึ่ง โดยเน้นการลงทุนที่มีระเบียบวินัยในลักษณะการลงทุนแบบสะสม หากเปรียบได้กับการฝากเงินในลักษณะสะสมคือ การฝากเงินในบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน เป็นจำนวนเท่าๆ กัน  การลงทุนในรูปแบบของ DCA มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ การซื้อหุ้นเดิมในจำนวนเงินเท่าๆ กันทุกๆ เดือน (ต้นเดือนหรือปลายเดือน)  โดยไม่คำนึงถึงราคาหุ้นในขณะนั้น  ซึ่งรูปแบบการลงทุนแบบ DCA ช่วยกำจัดเรื่องของอารมณ์เมื่อราคาหุ้นขึ้นหรือลงออกไป ผู้ที่สนใจการลงทุนแบบ DCA สามารถใช้บริการกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแหล่งที่ให้บริการ  โดยผู้ลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ และให้ความยินยอมหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ…

Continue Readingกลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging: DCA)

The important concepts to consider in the study of strategies

The important concepts to consider in the study of strategies: แนวคิดสำคัญที่พึงพิจารณาในการศึกษายุทธศาสตร์ ในการศึกษายุทธศาสตร์มีแนวคิดการศึกษายุทธศาสตร์ (Strategy Study Concept) ที่สำคัญมากมาย ทั้งนี้ มินทซ์เบอร์ก (Mintzberg, et al, 1998) ศาสตราจารย์ด้านทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ ได้เสนอแนวคิดการศึกษายุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ดังนี้ (1) กลุ่มเสนอหนทางปฏิบัติ (Prescriptive Schools)…

Continue ReadingThe important concepts to consider in the study of strategies