ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์

ชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์ (Generative Pre-trained Transformer - GPT) เป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเชิงนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยโมเดลนี้ถูกฝึกสอนจากข้อมูลขนาดใหญ่บนเว็บและข้อความทั่วไป โดยมีความสามารถในการสร้างข้อความที่มีความสมเหตุสมประสงค์ที่มีความเข้าใจและเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากGPT (Generative Pre-trained Transformer) ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกสอนด้วยการเรียนรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่บนเว็บและข้อความทั่วไป โมเดลในตระกูล GPT มีความสามารถในการสร้างข้อความที่มีความสมเหตุสมผลโดยอิงจากข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ การใช้งาน GPT หมายถึงการนำโมเดล GPT มาสร้างแอปพลิเคชันหรือบริการที่มีความสามารถในการสร้างบทสนทนาหรือการสนทนาโต้ตอบเชิงธรรมชาติกับผู้ใช้งาน โดยบอทที่ถูกสร้างขึ้นด้วย GPT จะสามารถตอบคำถาม พูดคุย หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ตามคำถามและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยใช้ข้อมูลที่โมเดลได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ ตัวอย่างการใช้งาน…

Continue Readingชุดทักษะปัญญาประดิษฐ์

Entrepreneurial Challenges and Mitigations for farmers in rural areas: Cases of agricultural technology adoption in Thailand โอกาสและอุปสรรคในการปรับใช้นวัตกรรมของเกษตรกรในภาคการเกษตรในประเทศไทย

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

โอกาสและอุปสรรคในการปรับใช้นวัตกรรมของเกษตรกรในภาคเกษตรในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยหลักได้แก่ Farmer Challenge ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลมาจากเกษตรกรเองความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทัศนคติต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต้องการตัวอย่างความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้ความเป็นผู้ประกอบการฐานะทางการเงินในการซื้อเทคโนโลยีมาใช้ ความเชื่อมั่นของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยี Ecosystem Challenge ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดจากสภาวะ สิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่เอิ้ออำนวย เช่น สัญญาณ Internetเทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่ตอบโจทย์ของเกษตรกรและไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้จริงอุปสรรคทางนโยบายและกฎหมายการสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากรัฐบาล การนำเทคโนโลยีไปใช้จริงในภาคอุตสากรรม

Continue ReadingEntrepreneurial Challenges and Mitigations for farmers in rural areas: Cases of agricultural technology adoption in Thailand โอกาสและอุปสรรคในการปรับใช้นวัตกรรมของเกษตรกรในภาคการเกษตรในประเทศไทย

การจำแนกคนในยุคปัจจุบัน

เป็นที่ยอมรับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ว่าเป็นยุคที่ในองค์การมีองค์ประกอบของคนหลายประเภท หลายเจนเนอเรชั่น การจะบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนในองค์การว่าเป็นอย่างไร เพื่อจัดการให้เหมาะสมต่อไป เมื่อเร็วนี้มีการเผยแพร่ถึงการแบ่งเจนเนอเรชั่นของคนไว้ดังนี้ปัจจุบันคนทั้งโลก แบ่งได้เป็น 6 Generations ดังนี้ Buildersอายุตั้งเเต่ : 73 ปีขึ้นไปเกิดก่อน : 2489อุปนิสัย : ขยัน อดทน ครอบครัวเข้มเเข็ง เคร่งขนบประเพณี ภักดีต่อองค์กร Baby Boomersอายุตั้งเเต่ : 55 - 72 ปีเกิดช่วง :…

Continue Readingการจำแนกคนในยุคปัจจุบัน