คณะผู้บริหาร

030 ผศ ดร ภาวิน ชินะโชติ 2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

017 อาจารย์ ดร ภูริพัฒน์ ชาญกิจ 2นิ้ว

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

รองประธานกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​

Presentation1

 

เลขานุการคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

030 ผศ ดร ภาวิน ชินะโชติ 2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

015 ผศ ดร เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ 2นิ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ

กรรมการ

037 ผศ ดร พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

กรรมการ

011 รศ ดร รชพร จันทร์สว่าง 2นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง

กรรมการ

006 ผศ ดร วิศนันท์ อุปรมัย 2 นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนันท์  อุปรมัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัก  พิริยะพรสิริ

กรรมการ

016 อาจารย์ ศตวรรษ ด้วงแป้น 2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศตวรรษ ด้วงแป้น

กรรมการ

039 อาจารย์นฤบดี วรรธนาคม 2นิ้ว (2)

อาจารย์ ดร.นฤบดี วรรธนาคม

กรรมการ

Presentation1

 

เลขานุการคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​