คณะผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

รองประธานกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ

รองประธานกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​

อาจารย์เบญมาศ  จันอำรุง

เลขานุการคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศิษฏ์  ใจสอาด

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนันท์  อุปรมัย

กรรมการ

อาจารย์จัก  พิริยะพรสิริ

กรรมการ

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์  ชาญกิจ

กรรมการ

อาจารย์เบญมาศ  จันอำรุง

เลขานุการคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​