คณะผู้บริหาร

030 ผศ ดร ภาวิน ชินะโชติ 2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

037 ผศ ดร พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

รองประธานกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​

017 อาจารย์ ดร ภูริพัฒน์ ชาญกิจ 2นิ้ว

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.  ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

รองประธานกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​

032 อาจารย์ ดร สุวิดา นวมเจริญ 2นิ้ว

อาจารย์ ดร. สุวิดา นวมเจริญ

เลขานุการคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​

คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

030 ผศ ดร ภาวิน ชินะโชติ 2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

015 ผศ ดร เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ 2นิ้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญศักดิ์  แสงฉัตรสุวรรณ

กรรมการ

037 ผศ ดร พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 2นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

กรรมการ

002 ผศ ดร จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์ 2นิ้ว (1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์  เมธาสุทธิรัตน์

กรรมการ

011 รศ ดร รชพร จันทร์สว่าง 2นิ้ว

รองศาสตราจารย์ ดร. รชพร จันทร์สว่าง

กรรมการ

006 ผศ ดร วิศนันท์ อุปรมัย 2 นิ้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศนันท์  อุปรมัย

กรรมการ

อาจารย์จัก  พิริยะพรสิริ

กรรมการ

017 อาจารย์ ดร ภูริพัฒน์ ชาญกิจ 2นิ้ว

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์  ชาญกิจ

กรรมการ

032 อาจารย์ ดร สุวิดา นวมเจริญ 2นิ้ว

อาจารย์ ดร. สุวิดา นวมเจริญ

เลขานุการคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ​