Key Question Issue of Strategic Planning

Key Question Issue of Strategic Planning: ประเด็นคำถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในการวางยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีการกำหนดคำแถลงภารกิจขององค์การ ซึ่งคือ การให้คำนิยาม หรือการอธิบายถึงขอบข่ายการดำเนินงานหรือลักษณะของการดำเนินงานขององค์การ เช่น องค์การของเราจะให้บริการอะไร  มีใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมารับบริการจากเรา  จุดมุ่งหมายของการดำเนินงานและภาพลักษณ์ที่ต้องการจะเป็นคืออะไร  รวมไปถึงปรัชญาการบริหารงานหรือค่านิยมขององค์การที่ยึดมั่น (Core Value) และเมื่อกำหนดภารกิจไว้ชัดเจนแล้ว ควรมีการตั้งคำถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้ 1. เราจะไปในทิศทางไหน (Where are you going?) สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ…

Continue ReadingKey Question Issue of Strategic Planning