สถาบันวิชาชีพบัญชีเพื่อการจัดการ

สถาบันวิชาชีพบัญชีเพื่อการจัดการในต่างประเทศมีหลายแห่ง โดยในที่นี้จะนำเสนอสถาบันที่สำคัญได้แก่ สถาบันนักบัญชีเพื่อการจัดการรับอนุญาตของสหราชอาณาจักร (The Chartered Institute of Management Accountants: CIMA) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1986 พัฒนามาจาก สถาบันนักบัญชีต้นทุน (The Institute of Cost Accountants) ค.ศ. 1919 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันนักบัญชีต้นทุนและงาน (The Institute of Cost and Works Accountants)…

Continue Readingสถาบันวิชาชีพบัญชีเพื่อการจัดการ

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อการจัดการ

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 (Code of Ethics for Professional Accountants) ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการควบคุมพฤติกรรมและเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยได้กำหนดหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณ 6 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องประพฤติด้วยความจริงใจ ไม่คนโกงและหลอกหลวง ทั้งในมุมของวิชาชีพและมุมของธุรกิจ ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ…

Continue Readingจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อการจัดการ

ข้อความคำนึงในการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการ

การเปรียบเทียบความคุ้มค่าของต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost – Benefit Approach)นักบัญชีเพื่อการจัดการมักต้องเจอกับปัญหาการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดขององค์กร เช่น กิจการต้องการโปรแกรมการทำงานซึ่งมีงบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด ควรซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป หรือจ้างพนักงานใหม่เพื่อพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งแนวทางต้นทุนและผลประโยชน์เพื่อการตัดสินใจเหล่านี้คือ ผลประโยชน์ที่คาดไว้ควรสูงกว่าต้นทุนที่คาดไว้ อย่างไรก็ตามผลประโยชน์และต้นทุนที่คาดไว้ดังกล่าวอาจไม่สามารถระบุเป็นจำนวนตัวเลขได้ในบางกรณี แนวทางต้นทุนและผลประโยชน์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรขององค์กร ข้อพิจารณาปัจจัยทางพฤติกรรมและปัจจัยทางเทคนิค (Behavioral and Technical Considerations) ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนำทางเลือกที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ ซึ่งส่งเป็นผลต่อปัจจัยทางพฤติกรรมของลูกจ้าง พนักงานและผู้บริหาร เช่น พฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับผลกระทบต่อการตัดสินใจว่ารูปแบบไหนเหมาะสมกับพฤติกรรมที่เป็นอยู่ที่สุด โดยหาแนวทางในการจูงใจให้บุคคลทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อีกทั้งเรื่องของการเลือกเทคนิคในการนำเสนอสารสนเทศให้กับผู้ใช้งานว่าผู้รับสารนั้นเหมาะสมกับรูปแบบการรับสารใด โดยอาจเน้นการบรรยายพรรณนาหรือเน้นให้ข้อมูลตัวเลข ช่องทางการนำเสนอ และความถี่ของการนำเสนอสารสนเทศที่เหมาะสม เป็นต้น…

Continue Readingข้อความคำนึงในการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการ