มารู้จักการคลังรัฐวิสาหกิจกันสักนิด

การคลังรัฐวิสาหกิจถือเป็นแหล่งที่มาสำคัญของรายได้ของแผ่นดินอีกรูปแบบหนึ่งนอกเหนือจากการจัดเก็บภาษีอากรประเภทต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีลักษณะประกอบกิจการในเชิงธุรกิจ มุ่งแสวงหากำไร หรือเรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนผู้รับบริการในฐานะรัฐพาณิชย์  จึงมีบทบาทสำคัญและมีประโยชน์ในด้านการคลังและเสริมรายได้ให้แก่รัฐ รายได้จากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านการเงินการคลังของประเทศ โดยรัฐบาลใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการกำกับฐานะดุลการคลังโดยรวมของภาครัฐด้วยการกำกับการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับรายได้ที่สามารถจัดหาได้เพื่อให้มีฐานะดุลงบประมาณที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพด้านการคลังของประเทศ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ข้อมูลทางการเงินปีงบประมาณ 2562 รัฐวิสาหกิจไทยมีจำนวน 56 แห่ง มีสินทรัพย์รวมจำนวน 15,807,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่มีมูลค่า 16,000,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจไทยมีหนี้สินรวมกันสูงถึง 12,604,000 ล้านบาท ทำให้คงเหลือส่วนของทุนสำหรับการดำเนินกิจการในแต่ละปีเพียงประมาณ 3,203,000 ล้านบาท โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจไทยสามารถสร้างรายได้รวมจำนวนทั้งสิ้น …

Continue Readingมารู้จักการคลังรัฐวิสาหกิจกันสักนิด

หลักการจัดการองค์การ

กล่าวได้ว่าแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดการ ได้ถูกอ้างอิงมาตั้งแต่การนำเสนอหลักการของการแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) โดย อดัม สมิธ (Adam Smith) ในหนังสือเรื่อง : The Wealth of Nations  (1776)  ที่เสนอหลักความได้เปรียบทางเศรษฐศาสตร์  โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการแบ่งงานกันทำว่าจะทำให้เกิดความชำนาญเฉพาะด้าน (Specialization)  โดยยกตัวอย่างคนงานทำเข็มหมุด (Pin  Industry)  โดยใช้คนงาน 10 คน หากทำคนเดียวทุกกระบวนงาน อาจทำได้เพียง…

Continue Readingหลักการจัดการองค์การ

รูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นการนำสิทธิหรือทรัพย์สินของแผ่นดินไประดมทรัพยากรจากเอกชน ซึ่งรวมถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและทุนก้อนใหม่มาใช้ในการลงทุนและพัฒนากิจการของรัฐในอนาคต ซึ่งจะทำให้รัฐวิสาหกิจสามารถขยายงานและเพิ่มการให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้งมีการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมีหลายวิธี ดังต่อไปนี้ 1. สัญญาการบริหารจัดการ (Management Contracts) เป็นรูปแบบที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการดำเนินกิจการ ส่วนเอกชนจะเป็นผู้รับสิทธิในการดำเนินการบริหารจัดการ ซ่อม และบำรุงรักษาโดยได้รับค่าจ้างตามผลงานหรือเหมาจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สิน มีอำนาจทางกฎหมายในการบริหารจัดการกิจการ และทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายต่างๆ วิธีนี้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมิได้โอนไปเป็นของเอกชน สัญญาจ้าง (Contracting out) สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) จ้างเอกชนมาบริหารงานเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อน เช่น…

Continue Readingรูปแบบการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ