แอปพลิเคชัน “อินไซท์วัดโพธิ์”

การเป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและความมีชื่อเสียงของวัดโพธิ์ทำให้มีผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลั่งไหลมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดปัญหาสำคัญ คือ การขาดความเข้าใจในคุณค่าของโบราณสถานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสถานที่ท่องเที่ยว และปัญหาในการเรียนรู้ข้อมูลที่หลากหลายภายในวัดโพธิ์ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ความรู้มากมาย เช่น ด้านศาสนา ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรมประเพณี จิตรกรรม ประติมากรรม และการแพทย์ดร.วิลาสินี สุขสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน “อินไซท์วัดโพธิ์” เพื่อตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ที่สนใจและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัดโพธิ์และเห็นคุณค่าของโบราณสถานซึ่งจะนำไปสู่การร่วมอนุรักษ์และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภาพแอปพลิเคชันและกิจกรรมการใช้แอปฯ กับแผ่นจารึกที่มา: ปริณดา แจ้งสุข (2566) แอปพลิเคชัน “อินไซท์วัดโพธิ์”…

Continue Readingแอปพลิเคชัน “อินไซท์วัดโพธิ์”

พระวิหารพระพุทธไสยาส

พระวิหารพระพุทธไสยาส (วิหารพระนอน) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในเขตพุทธาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างพระพุทธไสยาสขึ้นคราวบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2375 นอกจากพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสแล้วยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่บันทึกเรื่องราว เช่น เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา มหาวงศ์ พงศาวดารลังกาทวีป สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตลอดจนภาพนิทานชาดกและวรรณคดีไทย เช่น รามเกียรติ์ พระสุธน-มโนรา พระลอ ไกรทอง กากี เป็นต้น ภาพพระวิหารพระพุทธไสยาส ที่มา วัดโพธิ์ฯ (2566) พระวิหารพระพุทธไสยาสเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้น ในคราวบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2375…

Continue Readingพระวิหารพระพุทธไสยาส

จารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก 

จารึกวัดโพธิ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 องค์การยูเนสโก ได้มีมติรับรองให้จารึกวัดโพธิ์ ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกในระดับนานาชาติ” ในวาระการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโก ครั้งที่ 10 (The Tenth Meeting of the International Advisory Committee for the Memory of the World Programme of UNESCO) ณ…

Continue Readingจารึกวัดโพธิ์ มรดกความทรงจำแห่งโลก