การทบทวนวรรณกรรม

1. ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม ความหมายของการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) นั้นมีนักวิชาการหลายท่านท่านได้ให้ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมไว้ดังนี้            Webster & Watson, 2002 นักวิจัยรุ่นใหม่หรือบุคคลที่ขาดประสบการณ์ในการทำ วิจัยอาจมองว่าการทบทวนวรรณกรรมเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในความเป็นจริง การทบทวนวรรณกรรมไม่ใช่การรวบรวมงานของนักวิจัยหรือนักวิชาการท่านอื่นมาไว้ในงานของตน และไม่ใช่การนำ เอางานวรรณกรรมทุกเรื่องในสาขานั้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือคำ ถามในการวิจัยมาใส่ไว้ในงานวิจัยของตน แต่การทบทวนวรรณกรรม คือ การจัดระบบหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยผ่านการสังเคราะห์เพื่อนำ ไปสู่การพัฒนางานวิจัย ครั้งต่อไป The University of Sydney, 2010           Zikmund,Babin,…

Continue Readingการทบทวนวรรณกรรม

แนวทางการคัดเลือกหัวข้อโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้าง

ในการกำหนดประเด็นปัญหาการทำโครงงานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนั้น ในเบื้องต้นควรแบ่ง ออกเป็น 2 ด้านคือ มุมมองทางด้านเทคนิค (technical aspect) และมุมมองทางด้านการจัดการ (management aspect) ในการเลือกหัวข้อเพื่อการจัดทำโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้างนั้น อาจจะเลือกจากหัวข้อย่อยหรือในเนื้อหาสาระของของปัญหาที่หน้างานจริงหรือการอ่ายงานวิจัย หรือจากหนังสือด้านการจัดการงานก่อสร้าง ต่ควรเลือกเฉพาะหัวข้อมาก่อน หรือหัวข้ออื่นๆ ที่สนใจ และมีความถนัดอยู่แล้วก็ได้ แล้วจะนำหัวข้อที่สนใจหรือประเด็นย่อยที่สนนั้น ทำการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อค้นหาหัวข้อโครงงานที่ยังไม่มีผู้จัดทำโครงงานท่านอื่นหาคำตอบหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ จากนั้นจึงนำหัวข้อโครงงานที่เลือกไว้แล้วทำการตั้งชื่อโครงงาน สุดท้ายจะเป็นการนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและวางแผนการจัดทำโครงงานร่วมกันต่อไป แสดงดังภาพที่ 3.2  กรณีอ่านหนังสือเพื่อทางการคัดเลือกหัวข้อโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้าง ภาพที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ของขั้นตอนและกระบวนการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน (กรณีอ่านหนังสือ) จากภาพที่…

Continue Readingแนวทางการคัดเลือกหัวข้อโครงงานด้านการจัดการงานก่อสร้าง