ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก (2)

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก ที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช่น การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การรู้ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information Leteracy) การรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:ไอซีที (Digital / ICT Literacy) การมีจริยธรรม (Ethics) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

Continue Readingทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก (2)

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก (1)

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก เช่น ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ (Ability and Willingness to Learn) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) การคิดอย่างสร้างสรรและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

Continue Readingทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก (1)

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้านLife & Career

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้านLife & Career ประกอบด้วย 3.1) Flexibility & Adaptability: ความยืดหยุ่นและการปรับตัว3.2) Initiative & Self Direction: ความกล้าริเริ่มและความสามารถในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายด้วยตัวเอง3.3) Social & Cross-cultural skills : ทักษะในการเข้าสังคมและการเข้าใจวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่แตกต่าง

Continue Readingทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้านLife & Career