หัวข้องานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Role and responsibilities)

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในหมวดของ บทบาท และความรับผิดชอบในงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การปรับบทบาทและหน้าที่ใหม่ในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น บทบาทของนักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการรักษาวัฒนธรรมการทำงานในองค์การ

Continue Readingหัวข้องานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Role and responsibilities)

หัวข้องานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Strategic HR)

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในหมวดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในสภาวะวิกฤต : กรณีวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงสงครามรัสเซียและยูเครนความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสำเร็จของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

Continue Readingหัวข้องานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Strategic HR)

หัวข้องานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Outsourcing)

ตัวอย่างหัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจในหมวดของ การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น Recruitment and selection services: The benefits and the risks of Outsourcing HR.HR outsourcing in operation: critical success factors.

Continue Readingหัวข้องานวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์(Outsourcing)