อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันกำหนดไว้ 2 อัตรา คือ           1.  อัตราร้อยละ 10 ใช้สำหรับการประกอบกิจการ  การขายสินค้า  การให้บริการ และ การนำเข้า แต่ปัจจุบันอัตราดังกล่าวได้มีการลดลงเหลือร้อยละ 7 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่  646           2.  อัตราร้อยละ 0 ใช้สำหรับกิจการดังต่อไปนี้                     2.1 การส่งออก ได้แก่                               2.1.1 การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร…

Continue Readingอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

ฐานภาษี

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนภาษี ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการทราบว่าต้องคำนวณเรียกเก็บภาษีขายจากผู้ซื้อเป็นจำนวนเงินเท่าใด 1.  ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการโดยทั่วไป มูลค่าฐานภาษีหมายถึง เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นตัวเงินได้ 2.  ฐานภาษีสำหรับการส่งออก ราคา F.O.B ของสินค้า (Free on Board) หมายถึง ราคาสินค้า ณ ท่าเรือส่งออก โดยไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยและค่าระวางและค่าอากรขาออก 3. ฐานภาษีสำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ                     3.1  กรณีรับขนคนโดยสาร…

Continue Readingฐานภาษี

จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 การประกอบกิจการ จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม-กรณีทั่วไป จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม-ข้อยกเว้น1.การขายสินค้าทั่วไปส่งมอบสินค้า1) โอนกรรมสิทธิ์สินค้า หรือ 2) ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ 3) ได้ออกใบกำกับภาษี2.การขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อถึงกำหนดชำระราคาในแต่ละงวด1) ได้รับชำระราคาสินค้า หรือ 2) ได้ออกใบกำกับภาษี 3. การขายสินค้าโดยมีการตั้งตัวแทนเพื่อขายตัวแทนได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ1) ตัวแทนได้โอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ หรือ 2) ตัวแทนได้รับชำระราคา หรือ 3) ได้มีการนำสินค้าไปใช้ไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น4.การขายสินค้าโดยการส่งออก         1) ชำระอากรขาออก หรือ 2) วางหลักประกันอากรขาออกมีการออกใบขนสินค้าขาออกตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร5. การให้บริการทั่วไปได้รับชำระราคาค่าบริการ1) ได้ออกใบกำกับภาษี หรือ 2)…

Continue Readingจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม