มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ในภาคเอกชน และภาครัฐ แก่ประชาชนทุกระดับ โดยมุ่งค้นคว้า แสวงหา ถ่ายทอด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนอง ต่อความต้องการของสังคม

องค์กรนวัตกรรมการศึกษาทางไกลด้านการจัดการ

จากวิสัยทัศน์ใหม่ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการได้กำหนดไว้ คือ “องค์กรนวัตกรรมการศึกษาทางไกลด้านการจัดการ” จึงได้นำกำหนดพันธกิจรองรับ โดยแบ่งออกเป็น 5 พันธกิจ ดังนี้

  1. พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลด้านการจัดการเพื่อการศึกษาของปวงชน
  2. วิจัย ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
  3. บริการวิชาการด้านการจัดการ เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
  4. สนับสนุนการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
  5. พัฒนาสาขาวิชาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการจัดการ
โดยเหตุที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับ การสถาปนาขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนใน ระบบเปิด ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัย สื่อการสอนทางไกล การกำหนด สาขาวิชาที่จะเปิดสอน ใช้หลักเกณฑ์ ด้านความต้องการของสังคม และความพร้อมของ มหาวิทยาลัย ที่จะให้การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นสำคัญ การประเมินความต้องการ ของสังคมนั้นได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ และการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนที่มีต่อมหาวิทยาลัยเปิดเป็นพื้นฐาน ส่วนทางด้านความพร้อมนั้น ได้คำนึงถึงประสบการณ์ และความถนัดของบุคลากรที่จะจัดหาได้ในระยะเริ่มต้น

ลักษณะของสาขาวิชา ที่เอื้อต่อการสอนระบบทางไกล และปัจจัยเกื้อกูลทางด้านสื่อการสอนที่มีอยู่ในสังคมไทย

 จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควร เปิดสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ซึ่งจะเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในแขนงวิชาการจัดการ งานก่อสร้าง แขนงวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ และแขนงวิชาการบัญชี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2523-2524 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้