ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์