ปริญญาตรี

1. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่นและการจัดการเมือง วิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน

ปริญญาโท

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการธุรกิจและการบริการ 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์