ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาเอก

หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์