การรับรู้ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout Syndrome)

ความเหนื่อยหน่ายหรือภาวะหมดไฟ (burnout) เป็นปัญหาที่พบได้มากโดยเฉพาะในบุคลากรที่มีอาชีพในการบริการ โดยพบได้ประมาณร้อยละ 15-50 ของคนทํางาน อาชีพทีต้องทํางานเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและบุคลากรสาธารณสุขมักเป็นกลุ่มเสียงที่ประสบปัญหาภาวะหมดไฟได้มากที่สุด (ศรีสกุล เฉียบแหลม, 2019) ภาวะหมดไฟในการทํางานคืออะไร ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout) เป็นโรคทางสุขภาพจิตที่ต้องได้รับการรักษาซึ่งองค์การอนามัยโลกจัดอยู่ในกลุ่ม ICD (International Classification of Diseases)ผู้ที่มีภาวะหมดไฟในการทํางานมักเป็นผลมาจากการสะสมความเครียดในการทํางานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีอาการแสดงออกทีผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ เช่น มีความรู้สึกเหนื่อยล้า หมดเรี่ยวแรง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ หดหู่ หมดหวัง ท้อแท้ หงุดหงิด…

Continue Readingการรับรู้ภาวะหมดไฟในการทํางาน (Burnout Syndrome)

ประโยชน์ของ Agile มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

ถ้าพูดการเปลี่นยแปลงในโลกดิจิทัลในยุคนี้ องค์การจะอยู่ได้นั้นจะไม่ได้วัดด้วยเรื่องของความสามารถเท่านั้น แต่สิ่งที่องค์กรต้องการคือความรวดเร็วในการทำงาน องค์กรจึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น หลายองค์กรได้นำแนวคิดที่เรียกว่า Agile มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในองค์การ ***เพราะฉะนั้นมาทำความรู้จัก Agile ว่าคืออะไร และองค์กรนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไรAgile คืออะไร           Agile จะออกเสียงว่า “อไจล์” หรือ “อา-ไจส์” หรือ “แอ-ไจล์” ก็ได้ มันคือ “แนวคิดในการทำงาน” (ไม่ใช่รูปแบบวิธีการหรือขั้นตอนในการทำงาน) ที่ให้ความสำคัญในเรื่อง “คน” “การสื่อสาร” และ “แนวทางที่จะนำไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการ”…

Continue Readingประโยชน์ของ Agile มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพในองค์กร

Design Thinking กระบวนการสู่ความสำเร็จ

องค์กรเติบโตมีกำไร พนักงานทุกคนก็ย่อมได้รับผลดีด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน โบนัส ค่าตำแหน่ง หรืออื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทุกคน การสร้างความสำเร็จ ก็ถือเป็นกลยุทธอย่างหนึ่งที่จะนำพาทุกคนในองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้นควรเริ่มจากกระบวนการทางความคิด ซึ่งกลยุทธ์แนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ จึงขอนำประเด็นสำคัญในการนำ Design Thinking มาสร้างความสำเร็จกับองค์กร ดังนี้ (ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ, 2562)          1. กระบวนการคิดในเชิงออกแบบจะทำให้เรามองเห็นวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้บริโภคได้          2. กระบวนการคิดในเชิงออกแบบจะทำให้เรารู้จักมองปัญหาตลอดจนโจทย์ของการทำงานต่างๆ ได้รอบทิศและรอบคอบขึ้น         …

Continue ReadingDesign Thinking กระบวนการสู่ความสำเร็จ