Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2566

สรุปสาระสำคัญของ เกี่ยวกับกองทุนรวม ภาษีเงินได้นิติบุคคบ 2566 มีดังนี้ 1.ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้เพิ่มข้อ .(จ) กองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52)) 2.นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 2.1.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2.2กองทุนรวมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขายหน่วยลงทุนแก่สำนักงานประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวม RMF 3. ฐานรายรับของ กองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ[1] (กองทุนรวม) ได้แก่ รายได้ตามมาตรา 40 (4)…

Continue ReadingUpdate ภาษีเงินได้นิติบุคคล 2566

ความแตกต่างระหว่าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ได้ให้ความหมายของคำว่า “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” (Property, Plant and Equipment: PPE) ไว้ดังนี้             ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้             1) มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต ในการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน และ             2) คาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลา             จากความหมายของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปลักษณะสำคัญของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้ดังนี้…

Continue Readingความแตกต่างระหว่าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร 3

4.การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด เนื่องจากงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินไม่เได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดในรอบระยะเวลาบัญขีใดบัญชีหนึ่ง แต่เงินสดเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของกิจการที่สำคัญที่สุดโดยตามปกติแล้วงบแสดงฐานะการเงินจะแสดงให้เห็นถึงยอดเงินสด ณ วันสิ้งวดเท่านั้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ดังนั้น ผู้ใช้งบการเงินอาจจำเป็นต้องใช้งบกระแสเงินสดช่ว่ยในการวิเคราะห์แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินสดที่เกิดขึ้นระหว่างงวดในรายละเอียด เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น สรุป การวิเคราะห์งบการเงิน หมายถึง การค้นหาข้อเท็จจริง จากงบการเงินโดยการค้นหาข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวนอน และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น ผู้วิเคราะห์งบการเงินแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันขั้นอยู่กับประเภทของผู้วิเคราะห์งบการเงิน ได้แก่ ผู้ใช้ภายนอก ต้องการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของกิจการเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น           1. ผู้ลงทุน (ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการในปัจจุบันและผู้ที่อาจตัดสินใจลงทุนในกิจการนั้นในอนาคต) รวมทั้งที่ปรึกษาของผู้ลงทุน ต้องการทราบถึงความเสี่ยงในรูปสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ เพื่อประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียนได้…

Continue Readingการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร 3