คุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรองค์กรภาครัฐไทยในศตวรรตที่ 21

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ               ประกอบไปด้วย 3ทักษะคือ (1) ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอล คือ การปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทำงานได้อย่างถูกต้องแหละเหมาะสมทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐ นอกจากนี้ทักษะด้านดิจิตอลยังหมายรวมถึงความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล  (2) การทำงานแบบบูรณาการหรือการทำงานเป็นทีม คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและภาคส่วนอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้หมายรวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูล การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรเพื่อบริหารความขัดแย้ง และ (3) มีศักยภาพในการตัดสินใจและปฏิบัติโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด ในกรณีของบุคลากรองค์กรภาครัฐย่อมหมายถึงการใช้ทรัพยากรในการจัดทำริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยคุ้มค่าต่อภาษีที่ประชาชนจ่ายด้วยความรวดเร็วแลมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะเชิงกลยุทธ์               ประกอบด้วย 3ทักษะคือ (1) ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ…

Continue Readingคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรองค์กรภาครัฐไทยในศตวรรตที่ 21

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุนไทย (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต จากบทความที่ 1 ได้นำเสนอใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC ไปแล้ว  สำหรับบทความนี้จะนำเสนออีกหนึ่งใบอนุญาตที่ได้รับความสนใจไม่น้อยเช่นกัน  นั่นคือ นักวิเคราะห์การลงทุน หรือ Analyst เป็นสายวิชาชีพที่ทำหน้าที่ในลักษณะผู้คัดกรอง และนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุนให้กับผู้ลงทุน  เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท  สำหรับบทความนี้จะนำเสนอนักวิเคราะห์การลงทุนในตลาดทุน ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนเป็นอีกหนึ่งใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เช่นกัน  สำหรับโครงสร้างของนักวิเคราะห์แบ่งออก 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน (Capital Market…

Continue Readingใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุนไทย (2)

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุนไทย (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consult (IC)  อาจเรียกสั้นๆว่า ไอซี (IC) และผู้แนะนำการลงทุนในตลาดทุนจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในแต่ละประเภท  ซึ่งการได้มาของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องผ่านการทดสอบในแต่ละประเภท  โดยการทดสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการว่าจะทำหน้าที่ในประเภทใด  การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ให้คำแนะนำการลงทุน  เพื่อให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดมีทั้งหมด 2 กลุ่ม ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับผู้แนะนำการลงทุนในตลาดทุนตามโครงสร้างใหม่ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561…

Continue Readingใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุนไทย (1)

สองฝั่งน้ำจันทบูรณ์

มาเยือนจันทบุรีคราใดก็ได้แวะเยี่ยมโบสถ์คาธอลิคที่สวยที่สุดในประเทศทุกครั้ง จำไม่ได้ว่าเป็นครั้งที่เท่าใด แต่ครั้งก่อนๆก็ได้แต่ถ่ายภาพอย่างเดียวต่างจากครั้งนี้ที่การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวการมาเยือนเป็นข้อเขียนเรื่องเล่าสามารถแชร์ประสบการณ์และมุมมองของผู้เขียนได้เพิ่มขึ้นจึงขอเล่าเรื่องในหัวเรื่องสองฝั่งน้ำจันทบูรณ์ หลังจากออกจากที่พัก จุดแรกที่ไปคือ การไปชมสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ที่ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่นี่เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก สร้างตามลักษณะของ ศิลปะแบบโกธิค ที่จำลองแบบมาจากโบสถ์นอตเตอร์ดามในประเทศฝรั่งเศสค่ะ เมื่อก่อนนั้นจะมีหลังคาเป็นยอดแหลม แต่ต่อมาได้มีการรื้อส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2เพื่อไม่ให้โดดเด่นและป้องกันการถูกโจมตี (www.trueid.com) โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมลนี้ เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปี ครั้งแรกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2254 บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรีโยคุณพ่อเอิ้ตื โตแลนติโนและบรรดาคาธอลิคชาวญวน จนถึงปี 2377 ได้มีการย้ายมาสร้างที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ อันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันโดยมิได้มีการบันทึกสาเหตุการย้ายแต่ประการใด (travel.mthai.com) ภายในโบสถ์มีกระจกสีรูปนับุญหลายองค์ และมีภาพปั้นพระแม่มารีที่เป็นพลอยทั้งองค์ และองค์ประธานของโบสถ์…

Continue Readingสองฝั่งน้ำจันทบูรณ์