คุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรองค์กรภาครัฐไทยในศตวรรตที่ 21

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ               ประกอบไปด้วย 3ทักษะคือ (1) ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอล คือ การปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทำงานได้อย่างถูกต้องแหละเหมาะสมทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐ นอกจากนี้ทักษะด้านดิจิตอลยังหมายรวมถึงความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล  (2) การทำงานแบบบูรณาการหรือการทำงานเป็นทีม คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและภาคส่วนอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้หมายรวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูล การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรเพื่อบริหารความขัดแย้ง และ (3) มีศักยภาพในการตัดสินใจและปฏิบัติโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด ในกรณีของบุคลากรองค์กรภาครัฐย่อมหมายถึงการใช้ทรัพยากรในการจัดทำริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยคุ้มค่าต่อภาษีที่ประชาชนจ่ายด้วยความรวดเร็วแลมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะเชิงกลยุทธ์               ประกอบด้วย 3ทักษะคือ (1) ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ…

Continue Readingคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรองค์กรภาครัฐไทยในศตวรรตที่ 21

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก (2)

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก ที่น่าสนใจเพิ่มเติม เช่น การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การรู้ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information Leteracy) การรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:ไอซีที (Digital / ICT Literacy) การมีจริยธรรม (Ethics) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

Continue Readingทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก (2)

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก (1)

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก เช่น ความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ (Ability and Willingness to Learn) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) การสื่อสาร (Communication) การคิดอย่างสร้างสรรและนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

Continue Readingทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของธนาคารโลก (1)

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้านLife & Career

ทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้านLife & Career ประกอบด้วย 3.1) Flexibility & Adaptability: ความยืดหยุ่นและการปรับตัว3.2) Initiative & Self Direction: ความกล้าริเริ่มและความสามารถในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายด้วยตัวเอง3.3) Social & Cross-cultural skills : ทักษะในการเข้าสังคมและการเข้าใจวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่แตกต่าง

Continue Readingทักษะที่สำคัญของคนในศตวรรษที่ 21 ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้านLife & Career