นโยบายสาธารณะในฐานะแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบ

นโยบายสาธารณะในฐานะแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบ สอดคล้องกับทัศนะของ James E. Anderson กล่าวคือ นโยบายสาธารณะเป็นแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหรือชุดของผู้กระทำที่จะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องของสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่า สิ่งใดที่จะต้อง กระทำให้สำเร็จ มิใช่สิ่งที่รัฐบาลเพียงแต่ตั้งใจจะกระทำหรือเสนอให้กระทำเท่านั้น             นโยบายสาธารณะในทัศนะนี้เป็นการจำแนกให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างนโยบายกับการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญระหว่างการเลือกทางที่ต้องการมาเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives) กล่าวคือ การตัดสินใจของรัฐบาลอาจแสดงออกถึงความตั้งใจหรือข้อเสนอของรัฐบาลที่จะกระทำเท่านั้น โดยในความเป็นจริงอาจไม่เกิดการกระทำ แต่ในด้านนโยบายสาธารณะนั้นจะต้องปรากฏการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ซึ่งนโยบายสาธารณะมีลักษณะสำคัญ ได้แก่ (1) นิยามของนโยบายสาธารณะจะต้องเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะกับการกระทำให้บรรลุเป้าหมาย (2) นโยบายสาธารณะประกอบด้วยจำนวนชุดหรือแบบแผนของการกระทำ (3) นโยบายสาธารณะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการนโยบายของ…

Continue Reading นโยบายสาธารณะในฐานะแนวทางการปฏิบัติหรือการกระทำซึ่งมีองค์ประกอบ

นโยบายสาธารณะในฐานะสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทำหรือไม่กระทำ

นโยบายสาธารณะในฐานะสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทำหรือไม่กระทำนั้นสอดคล้องกับทัศนะของ Thomas R. Dye นั่นคือในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆทั้งหมดของรัฐบาล ทั้ง กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส เช่น การควบคุมการขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม และความพยายามในการขจัดความขัดแย้งกับสังคมอื่นๆ เป็นต้น และมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำบรรลุเป้าหมายในการให้บริการแก่สังคม ซึ่งการที่รัฐบาลเก็บเงินจากประชาชนในรูปของภาษีอากรต่างๆ ทำให้นโยบายสาธารณะมีผลในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในลักษณะต่างๆ ด้วย เช่น การที่รัฐบาลเก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยในอัตราสูง จะทำให้ประชาชนบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยน้อยลง หรือการที่รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีสินค้าที่จำเป็นบางประเภท จะทำให้ประชาชนบริโภคสินค้าเหล่านั้นมากขึ้น เป็นต้น              ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่กระทำ ก็ถือว่าเป็นสาระสำคัญของนโยบายสาธารณะ เช่น การที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑ์ทหาร แสดงว่ารัฐบาลเลือกที่จะไม่บังคับให้ประชาชนเพศชายทุกคนต้องเป็นทหารรับใช้ชาติ แต่เปลี่ยนไปรับสมัครตามความสมัครใจของประชาชน หรือการที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่ใช้นโยบายประกันการว่างงานของประชาชน ทำให้ประชาชนที่ตกงานไม่มีโอกาสได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาล…

Continue Reading นโยบายสาธารณะในฐานะสิ่งที่รัฐบาลเลือกกระทำหรือไม่กระทำ

How To be able to Discover Well-being Groups By using Pools

How to cause quite a bit from cash is with taking part in on the internet on line casino free hours games. In truth which will on the net casino wars seem to be game connected with chance. It may possibly indicate that your choice of oppositions need a different sturdy control generally if the people developing speak to your rise pre-flop. Such are usually The actual Preferred Positions To make sure you Use up The state of nevada Holdem Word wide web texas hold’em Online. (more…)

Continue Reading How To be able to Discover Well-being Groups By using Pools