คุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรองค์กรภาครัฐไทยในศตวรรตที่ 21

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ               ประกอบไปด้วย 3ทักษะคือ (1) ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอล คือ การปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทำงานได้อย่างถูกต้องแหละเหมาะสมทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐ นอกจากนี้ทักษะด้านดิจิตอลยังหมายรวมถึงความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล  (2) การทำงานแบบบูรณาการหรือการทำงานเป็นทีม คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและภาคส่วนอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้หมายรวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูล การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรเพื่อบริหารความขัดแย้ง และ (3) มีศักยภาพในการตัดสินใจและปฏิบัติโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด ในกรณีของบุคลากรองค์กรภาครัฐย่อมหมายถึงการใช้ทรัพยากรในการจัดทำริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยคุ้มค่าต่อภาษีที่ประชาชนจ่ายด้วยความรวดเร็วแลมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะเชิงกลยุทธ์               ประกอบด้วย 3ทักษะคือ (1) ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ…

Continue Readingคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรองค์กรภาครัฐไทยในศตวรรตที่ 21

ประเภทบทความวิชาการ (Types of Academic Articles)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

บทความวิชาการแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ บทความวิชาการทั่วไป บทความปริทัศน์ และบทความวิจัย  1 บทความวิชาการทั่วไป เป็นบทความที่นำเสนอความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ของผู้เขียน ซึ่งได้จากการอ่าน การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ โดยผู้เขียนเลือกสาระที่สำคัญนำมาเขียนให้ความรู้ทางวิชาการ อาจเป็นลักษณะการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 2 บทความปริทัศน์ เป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาวิชาการสังเคราะห์จากแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ที่มีคามคิดเห็นสอดคล้องหรือแตกต่างกัน มีแหล่งข้อมูลหลากหลาย โดยผู้เขียนจะวิเคราะห์แนวคิดดังกล่าว มาเปรียบเทียบ สรุปประเด็น วิจารณ์ เสนอแนะ ฯลฯ 3…

Continue Readingประเภทบทความวิชาการ (Types of Academic Articles)

บทความวิชาการ (Academic Articles)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

บทความวิชาการเป็นบทความที่มุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้และความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีการอ้างอิงอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ และมีหลักฐานมาประกอบการอธิบาย โดยวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการมี 3 ประการหลักๆ ได้แก่ 1) เพื่อเสนอความคิดใหม่ๆ 2) เพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าหรือการค้นพบใหม่ๆ 3) เพื่อเสนอวิธีแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาทางวิชาการและในศาสตร์ที่ผู้เขียนมีความรู้ สนใจ และต้องการเผยแพร่แก่ผู้อ่าน               ทั้งนี้บทความวิชาการมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย ดังนี้               1 ส่วนนำ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง…

Continue Readingบทความวิชาการ (Academic Articles)