คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่คนมักเขียนผิด

จากการที่มีอาชีพเป็นอาจารย์และต้องหมุนเวียนกันทำหน้าที่บรรณาธิการชุดวิชา ผู้เขียนจึงเป็นบรรณาธิการคนแรกที่ต้องตรวจสอบตัวสะกดและความถูกต้องของข้อมูล หลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้บรรณาธิการผู้ช่วย บรรณาธิการคนที่ 2 หรือ บ.ก.น้อย ก็แล้วแต่จะเรียกกันไป เพื่อให้ช่วยนำร่างหน่วยสุดท้ายส่งสำนักพิมพ์ทำอาร์ตเวิร์ก เมื่ออาร์ตเวิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรณาธิการทั้ง 2 คนก็ยังต้องช่วยกันตรวจสอบตัวพิมพ์และรูปแบบให้ถูกต้องสวยงาม ก่อนที่จะตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม วันนี้ผู้เขียนจึงถือโอกาสกล่าวถึง 10 คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่คนมักเขียนผิด ดังนี้ 1. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industry) มักเขียนกันว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ที่ถูกต้องควรเขียนว่า “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ไม่ต้องมีคำว่า “การ” ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551…

Continue Readingคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่คนมักเขียนผิด

การออกแบบการวิจัยการตลาด

            การออกแบบการวิจัยการตลาด เป็นการออกแบบกระบวนการในการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ตีความ และรายงานข้อมูลทางการตลาดของสินค้าและบริการอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ แบบแผน ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวม บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายของผลที่ได้ และการนำเสนอข้อมูลหรือการรายงานผลการวิจัยเพื่อใช้ดำเนินงานและตัดสินใจทางการตลาด             การวิจัยการตลาด หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบ เก็บรวบรวม ดำเนินการวิเคราะห์และประมวล ข้อมูลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น ข้อมูลภายในองค์กรธุรกิจเอง ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของคู่แข่งขัน และสภาพการแข่งขันในธุรกิจ ฯลฯ…

Continue Readingการออกแบบการวิจัยการตลาด

การออกแบบการวิจัยสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง

            ในปัจจุบันสภาพการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจจึงต้องการข้อมูลทางการตลาดเพื่อตัดสินใจทางการตลาดในหลากหลายด้าน ทั้งส่วนประสมทางการตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ทัศนคติ รสนิยม และความพึงพอใจของลูกค้า ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพิจารณาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคให้ได้ดีที่สุด การวิจัยและศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งองค์กรธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากผลที่ได้จากการวิจัยการตลาดเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานด้านการตลาดต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น             การออกแบบการวิจัย (Research Design) หมายถึง การกำหนดแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน โดยมีการกำหนดรูปแบบหรือโครงร่างในการทำวิจัยไว้ล่วงหน้า ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วางกรอบและกำหนดขอบเขตและวางรูปแบบในการวิจัย และรูปแบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดรูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับลักษณะของงานวิจัยที่ต้องการทำ โดยผู้วิจัยควรต้องมีการระบุกิจกรรมและรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ เริ่มตั้งแต่…

Continue Readingการออกแบบการวิจัยสำหรับตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง