คุณภาพกำไร (5): การวัดคุณภาพกำไรจากงบกระแสเงินสด (ต่อ)

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

จาก Blog ที่แล้ว ได้กล่าวถึงอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดคุณภาพกำไรจากงบกระแสเงินสดไปแล้ว 3 อัตราส่วนคือ (1) ความเพียงพอของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (2) ดัชนีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน และ (3) ผลกระทบของค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายที่มีต่อกระแสเงินสด สำหรับใน Blog นี้จะได้กล่าวถึงอีก 4 อัตราส่วน คือ           4. อัตราการนำเงินไปลงทุนต่อ (Reinvestment Ratio) ใช้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเงินสดที่จะต้องนำไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนว่ามีมากหรือน้อยกว่าเงินสดที่ได้รับจาการขายสินทรัพย์ หากมีมากกว่า 1 แสดงว่ากิจการจะต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อนำไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คำนวณได้โดย                 เงินลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน…

Continue Readingคุณภาพกำไร (5): การวัดคุณภาพกำไรจากงบกระแสเงินสด (ต่อ)

คุณภาพกำไร (4): การวัดคุณภาพกำไรจากงบกระแสเงินสด

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) เป็นงบการเงินที่สำคัญที่ใช้แสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยจำแนกเป็น 3 กิจกรรมคือ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน นอกจากนี้งบกระแสเงินสดยังสามารถนำมาใช้ในการวัดคุณภาพกำไร ผ่านอัตราส่วนทางการเงิน 7 อัตราส่วนดังต่อไปนี้ (ธีรเศรษฐ์  เมธจิรนนท์, 2566) โดยใน Blog นี้จะกล่าวถึง 3 อัตราส่วน และอีก 4 อัตราส่วนจะได้กล่าวถึงใน Blog ถัดไป          …

Continue Readingคุณภาพกำไร (4): การวัดคุณภาพกำไรจากงบกระแสเงินสด

คุณภาพกำไร (3): สัญญาณเตือนภัยของข้อมูลทางการบัญชี

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

จาก Blog ความรู้ก่อนหน้าที่ได้อธิบายความสำคัญของกำไร ความหมายและลักษณะของคุณภาพกำไรไว้แล้ว จะเห็นได้ว่า “กำไร” ถือเป็นข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในงบการเงินหรือรายงานทางการเงิน ดังนั้น การที่จะระบุได้ว่ากำไรของกิจการนั้นๆ มีคุณภาพหรือไม่ ในเบื้องต้น ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีอาจใช้เทคนิคต่างๆ ดังต่อไปนี้ในการค้นหาสัญญาณเตือนภัยว่ากำไรหรือข้อมูลทางการบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาจมีปัญหาหรือไม่ (ธีรเศรษฐ์  เมธจิรนนท์, 2566)           1. ขาดทุนเป็นจำนวนเงินสูงๆ และขาดทุนติดต่อกันหลายรอบระยะเวลาบัญชี           2. ระยะเวลาเก็บหนี้ยาวนานขึ้น           3. อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว           4. สินค้าคงเหลือสูงมากผิดปกติ…

Continue Readingคุณภาพกำไร (3): สัญญาณเตือนภัยของข้อมูลทางการบัญชี