การซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตอนที่ 2

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

สำหรับปริมาณการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น จากการรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือ EDTA ระบุว่า คนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อวันสำหรับวันทำงาน/วันเรียนหนังสือที่ 10 ชั่วโมง 55 นาที และเฉลี่ยต่อวันสำหรับวันหยุดที่ 9 ชั่วโมง 49 นาที โดยเป็นกิจกรรมสื่อสารออนไลน์มากที่สุด และเป็นการติดต่อสื่อสารสูงถึง 77% อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด- 19 ส่งผลให้หลายองค์กรมีมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) รวมถึงนักเรียน…

Continue Readingการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตอนที่ 2

การซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตอนที่ 1

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผู้คนในยุคสังคมข่าวสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเราจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายด้านๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการสื่อสารในสังคมปัจจุบันจากในอดีตที่เราใช้การสื่อสารผ่านการสนทนาแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face communication) นำไปสู่การสื่อสารแบบใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทเป็นอย่างมากสำหรับการโฆษณา เพราะสื่อประเภทนี้มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว เป็นช่องทางที่ทำให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสินค้าได้อย่างหลากหลาย และพบว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มเชื่อถือข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันมากกว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดข้อดีที่ทำให้เกิดมีการพูดถึงและแบ่งปันขัอมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคกันอย่างกว้างขวาง ธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนผ่านสื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้ช่องทางนี้เพื่อการสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าและบริการของตน ผู้บริโภคเป็นผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยการยินยอมให้มีการเข้าถึงความเป็นส่วนตัวโดยผ่านการแสดงความคิดเห็น การเลือกเข้าชมโฆษณานั้น ๆ หรือการแบ่งปันเรื่องราวแบบอิสระบนสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ช่วยสร้างความภักดีต่อตราสินค้าทั้งทางด้านภาพลักษณ์ ด้านประสบการณ์การใช้งาน สร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวก และช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้า

Continue Readingการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตอนที่ 1

ส่วนประสมการตลาดบริการ ตอนที่ 3

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized

            นอกเหนือจากส่วนประสมการตลาด 4Ps คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดแล้ว สำหรับธุรกิจบริการยังมี             (5) บุคคล (People) หมายถึง บุคคลภายในองค์การหรือธุรกิจบริการที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ขององค์การ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้ การขายโดยบุคคลจะมีลักษณะที่แตกต่างจากส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดประเภทอื่น  เนื่องจากการขายโดยบุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง พนักงานขายจึงต้องเรียนรู้วิธีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  สามารถชี้แจงให้ข้อมูลและสามารถชักจูงให้เกิดการซื้อหรือเกิดพฤติกรรมตามที่ต้องการ            …

Continue Readingส่วนประสมการตลาดบริการ ตอนที่ 3