The Key Level of Planning

The Key Level of Planning: ระดับที่มีความสำคัญของการวางแผน

การวางแผนทุกระดับจะมีประโยชน์ต่อองค์การทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความผิดพลาด  หรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในอนาคต

2. การทำให้องค์การมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และใครทำ ทำให้นักบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ง่าย

3. การช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร  เช่น  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์ และเวลา

4. การช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเป็นแนวทาง

5. การช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ ผู้บริหารสามารถควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ ในการแบ่งระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองค์การนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับที่มีความสำคัญของการวางแผน ดังนี้

1. การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning)  

เป็นแผนระดับสูงสุดขององค์การ มักจะระบุแนวทางอย่างกว้าง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดแผนชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะยาว (Long – Range Plan) เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 

เป็นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดขององค์การ หรือแผนงานใหญ่ขององค์การ โดยจะระบุไว้อย่างกว้าง และมองไกลไปพร้อมๆกัน ซึ่งมักจะเป็นแผนระยะยาว 5 – 10 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับนโยบาย

3. แผนปฏิบัติการ หรือแผนดำเนินงาน (Operation Plan) 

เป็นการวางแผนที่กำหนดจุดมุ่งหมายระยะสั้น  ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี  ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนยุทธศษสตร์ โดยองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งแผนปฏิบัติการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่    

3.1 แผนใช้ประจำ (Standing Plans)

3.2 แผนใช้เฉพาะครั้ง (Single – Use Plans)