Environment Analysis for Strategic Goal Reaching

Environment Analysis for Strategic Goal Reaching: การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์             ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสำหรับการวางยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบสถานะ (Status) ขององค์การ อันจะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ได้นั้น เราจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์การใน 2 มิติสำคัญคือ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ดังนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก              ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการดำเนินการ ได้แก่ สถานภาพการแข่งขัน…

Continue ReadingEnvironment Analysis for Strategic Goal Reaching

Strategic Management Approach for Result

Strategic Management Approach for Result: แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสัมฤทธิผล องค์การต้องกำหนดจุดยืนขององค์การให้ชัดเจนเพื่อวางยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม ซึ่งการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการในการบริหารเพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์การโดยอยู่บนแนวคิดที่ว่า องค์การไม่ได้อยู่เป็นเอกเทศโดยตัวเองที่มีเพียงจุดอ่อนและจุดแข็งเป็นมิติหลักในการพิจารณาเท่านั้น แต่อยู่ภายใต้มิติของบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มากระทบกับองค์การนั้น บางครั้งก็เป็นโอกาส บางครั้งก็เป็นภัยคุกคาม ทั้งนี้ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้              (1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย…

Continue ReadingStrategic Management Approach for Result

Key Question Issue of Strategic Planning

Key Question Issue of Strategic Planning: ประเด็นคำถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ในการวางยุทธศาสตร์นั้น จะต้องมีการกำหนดคำแถลงภารกิจขององค์การ ซึ่งคือ การให้คำนิยาม หรือการอธิบายถึงขอบข่ายการดำเนินงานหรือลักษณะของการดำเนินงานขององค์การ เช่น องค์การของเราจะให้บริการอะไร  มีใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมารับบริการจากเรา  จุดมุ่งหมายของการดำเนินงานและภาพลักษณ์ที่ต้องการจะเป็นคืออะไร  รวมไปถึงปรัชญาการบริหารงานหรือค่านิยมขององค์การที่ยึดมั่น (Core Value) และเมื่อกำหนดภารกิจไว้ชัดเจนแล้ว ควรมีการตั้งคำถามหลักในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกำหนดสิ่งที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังนี้ 1. เราจะไปในทิศทางไหน (Where are you going?) สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ…

Continue ReadingKey Question Issue of Strategic Planning