The Stakeholders for Planning

The Stakeholders for Planning:  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการวางแผน

              การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders  Analysis)  เพื่อการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับองค์การมีส่วนช่วยในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง เนื่องจากหน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผูกพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและผู้รับบริการเท่านั้น แต่ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย

              ผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ (Stakeholder   Influence)  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการวางแผนและ

การดำเนินงานของหน่วยงาน จำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

              (1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์การ (Internal Stakeholders) ได้แก่ ผู้บริหารทุกระดับและ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน

              (2) ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช่น ผู้รับบริการ พันธมิตร ผู้รับจ้าง และผู้ขายครุภัณฑ์และวัสดุในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็นต้น

              (3) ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์การ (External Stakeholders) เช่น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  คณะกรรมการอาหารและยา  สถาบันการเงิน  สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม  องค์การพัฒนาเอกชน  และสื่อมวลชน  รวมทั้งกลุ่มการเมืองที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ตลอดจนศาลยุติธรรม  และศาลปกครอง  เป็นต้น ซึ่งทำหน้าที่ในการกำกับดูแล  และป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อร้องเรียนระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

              ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายที่รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้                                                       

ขั้นตอนและกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.การเตรียมงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1.1 ร่างรายชื่อคณะทำงานร่วมระหว่างผู้บริหารและตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน (Internal Stakeholders) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
1.2 ร่างรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) และผู้มีส่วนได้เสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์การ (External Stakeholders) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
1.3 รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน  โดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องจากรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
1.4 รวบรวมนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะคำแถลงนโยบาย แผนบริหารราชการแผ่นดินและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
1.5 รวบรวมรายงานผลงานที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบ   ต้องรายงานสำนักงานเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อจัดทำผลงานของรัฐบาลตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
1.6 รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากรายงานสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์   สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงาน 
1.7 รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงาน 
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
2.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยผู้บริหารผู้บริหารทุกระดับ
2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน      เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน
2.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและตัวแทนของผู้ปฏิบัติงาน                                                                              ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติงาน
3.การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างทิศทางและยุทธศาสตร์คณะทำงานฯ
3.1  ประเมินสถานภาพจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
3.2  จัดทำร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน 
3.3  จดทำรางยุทธศาสตร์ระดับยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ 
4.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ของผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 3 ประเภท
4.1  ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน 
4.2  ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลัก 
4.3  ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ 
5.การประชุมคณะทำงานเพื่อการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์คณะทำงานฯ
5.1  จัดทำสรุปผลการประเมินสถานภาพจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
5.2  จัดทำสรุปผลการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน 
5.3  จัดทำสรุปผลการกำหนดยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต 
5.4  กำหนดตัวชี้วัดระยะยาวระดับยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดรายปี (ถ้ามี) รวมทั้งตัวชี้วัดระดับผลผลิตรายปีที่แสดงประสิทธิภาพของผลผลิต 4 มิติ (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน) 
6.การเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ต่อสาธารณะฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
6.1 จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์เผยแพร่ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ประเภท 
6.2 จัดทำ Website เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ พร้อม E-mail เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมายังหน่วยงานได้