The Direction from Strategic Planning

The Direction from Strategic Planning: การกำหนดทิศทางจากการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

              การกำหนดทิศทางจากการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

              1. วิสัยทัศน์ (Vision)

              วิสัยทัศน์ เป็นข้อความซึ่งแสดงภาพที่หน่วยงานอยากจะเป็นในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าและเกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน  โดยมีข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะห์ ซึ่งไม่ใช่ข้อความที่เป็น “คำขวัญ” ของหน่วยงาน หรือข้อความที่แสดงภาพเพ้อฝันที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริง

              2. พันธกิจ(Mission)  

              พันธกิจ เป็นข้อความระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือบทบาทซึ่งกำหนดจะทำในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าที่สอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อให้วิสัยทัศน์ที่กำหนดประสบความสำเร็จ

              3. เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน (Organization’s Objective or Goal)  

              เป้าประสงค์หลักของหน่วยงาน เป็นข้อความระบุกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการที่ชัดเจน และผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับที่มีความสัมพันธ์กับพันธกิจโดยตรง

              ทั้งนี้ โครงสร้างแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ นั้นกำหนดทิศทางของแผนเป็นลำดับชั้นจากบนลงล่าง (Cascading) เป็น 4 ระดับ ดังนี้

              1. ระดับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

              เป็นการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จของรัฐบาลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่พึงปรารถนา (National Policy Indicator” หรือ Impact Indicator ในระดับรัฐบาล)

              2. ระดับยุทธศาสตร์กระทรวง  

              เป็นการกำหนดเป้าหมายการให้บริการสาธารณะเฉพาะด้านที่ชัดเจน พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงที่มีต่อผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมที่เป็นเป้าหมาย (Ministerial Policy Indicator หรือ Impact Indicator ในระดับกระทรวง)

               3. ระดับยุทธศาสตร์ระดับกรม

               เป็นการกำหนดเป้าหมายการให้บริการระดับกรมที่ชัดเจนพร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ และลักษณะผลประโยชน์เฉพาะ หรือผลลัพธ์ (Outcome Indicator)

               4. ระดับกิจกรรม            

เป็นการกำหนดกิจกรรมหลัก เพื่อนำส่งผลผลิตที่ชัดเจน พร้อมตัวชี้วัดความสำเร็จ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดทำกิจกรรมหลัก (Output Indicator)