สิ่งสำคัญที่องค์กรภาครัฐไทยต้องปรับปรุงในการก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ในการพัฒนาองค์กรภาครัฐไทยสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องปรับปรุงคือ ‘บุคคลากร’ หรือ ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ กล่าวคือบุคคลากรในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรภาครัฐประกอบด้วยคนจากหลายรุ่นอาทิเช่น Generation X Y และ Baby Boom ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านของทัศนคติและความเชื่อ ยกตัวอย่างเช่นคนในรุ่นBaby Boom จะมีความเคร่งในเรื่องของกฎระเบียบมากในขณะที่ประชากรในรุ่น X และ Yไม่สนใจในกฎระเบียนมากนัก การจะปรับเปลี่ยนให้บุคลากรในแต่ละรุ่นมี ทัศนคติที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีสัมพันธภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันคือเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร ดึงเอาศักยภาพเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลออกมาเพื่อให้บุคลากรเหล่านี้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมต่อไป

              อันดับต่อมาที่ต้องปรับปรุงคือการปรับเปลี่ยนระบบงาน ในที่นี้หมายถึงโครงสร้างขององค์กรที่กำหนดรูปแบบการทำงานของคนในองค์กร โครงสร้างขององค์กรที่สนับสนุนการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมต้องมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและกฎระเบียบไม่จำเป็นเพื่อความรวดเร็วในการตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ