เทศบาลเมืองหัวหินกับการนำมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า HDC มาจัดการวิกฤติโควิด-19 ระลอกแรก

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้เขียนในการศึกษาบทบาทของเทศบาลเมืองหัวหินกับการนำมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า HDC มาจัดการวิกฤติโควิด-19 ระลอกแรกนั้น ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ สำหรับหลักวิธีการจัดการและการปฏิบัติต่อกันภายใต้มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า HDC Platform นั้นประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนี้ H ตัวแรกมาจาก Hygiene หรือสุขลักษณะที่ดี เช่น การกินอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อน การหลับนอน ที่สอดคล้องกับมวลรวมชีวภาพของตนเอง การจัดการชีวิตไม่ให้มีความเครียด แต่เพียงเท่านั้นยังไม่พอ เพราะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขึ้นมาต้องมีการยกการ์ดขึ้นมาให้สูงอีก โดยการสวมใส่แมสท์/สวมหน้ากาก ล้างมือ ซึ่งเป็นหลักการที่เพิ่มขึ้นมาจากหลักสุขลักษณะที่ดีที่มีอยู่แล้ว D ตัวที่สองคือ Distancing…

Continue Readingเทศบาลเมืองหัวหินกับการนำมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่า HDC มาจัดการวิกฤติโควิด-19 ระลอกแรก

บทบาทตัวแสดงในภาคีเครือข่ายการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกแรก ในพื้นที่ อบต. เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

จากการศึกษาของผู้เขียนเกี่ยวกับบทบาทตัวแสดงในภาคีเครือข่ายการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้มีภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระลอกแรก ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ 1. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง โรงพยาบาลเทิง และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ มีการแนะนำให้ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยได้กักตัวตามหลักการสาธารณสุข ซึ่งจากการให้ข้อมูลของสาธารณสุขอำเภอเทิงเกี่ยวกับการร่วมมือในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ อบต. เวียง ได้ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้ “...ในช่วงที่เกิดวิกฤตแล้วมีความสับสนวุ่นวาย ทางนายกฯ อบต. ได้ประสานผมไปเพื่อขอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะสามารถอธิบายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ซึ่งตอนนั้นผมมอบหมายท่านผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอออกมาช่วยท่านนายกฯ และท่านนายกฯ เนี๊ยะเป็นคนขับรถ เพราะท่านต้องการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน ทุกวันที่มีการดำเนินการเสร็จแล้ว…

Continue Readingบทบาทตัวแสดงในภาคีเครือข่ายการบูรณาการแก้ไขปัญหาวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกแรก ในพื้นที่ อบต. เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

การรับมือโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก ถือเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือกับโรคระบาดต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก พิษสุนัขบ้า ไข้หวัดใหญ่ หรือบทบาทในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย หากแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้นับเป็นเรื่องใหม่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยดำเนินการมาก่อน ซึ่งเป็นการดำเนินบทบาทในการรับมือและการจัดการกับภัยพิบัติทางชีวภาพหรือภัยพิบัติทางด้านสาธารณสุขในระดับชุมชน ดังนั้นประเด็นดังกล่าวนี้นำไปสู่การสำรวจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤติท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรกที่ผ่านมานี้ว่ามีกลไกการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นอย่างไรบ้าง ดังนี้ ประมาณเดือนมกราคม 2563 ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศยกระดับการรับมือกับไวรัสโควิด-19 ครั้งใหญ่เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสทั่วประเทศ โดยออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงที ประเด็นสำคัญต่อมาคือ เริ่มเห็นคำสั่ง มาตรการ และข้อปฏิบัติต่าง…

Continue Readingการรับมือโควิด-19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก