Marketing Trend for Brands to be considered

การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ที่สำคัญที่แบรนด์ควรจับตามองเพื่อเติบโตไปข้างหน้าในโลกที่ทุกอย่างย้ายไปอยู่บนอินเทอร์เน็ทประกอบด้วย Customer Behavior is the new black: เมื่อความท้าทายของแบรนด์ไม่ใช่ “แบรนด์คู่แข่ง” อีกต่อไป โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งกลายเป็นความท้าทายใหม่ของแบรนด์ โดยในอดีตนั้น แบรนด์มักจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ของตลาดและการเดินเกมของคู่แข่งเป็นอันดับต้นๆ แต่ตอนนี้แบรนด์ต้องหันมาใส่ใจกับไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น จากผลสำรวจพฤติกรรมของคนหลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ของ PricewaterhouseCoopers (PwC) พบว่าคนระวังการใช้เงินมากขึ้น เพราะยังไม่วางใจว่าสถานการณ์การระบาดจะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไร นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินและสุขภาพอีกด้วย โดยคนไทยกว่า 57% มีแนวโน้มรับประทานอาหารที่ร้านน้อยลง และซื้อกลับบ้านมากขึ้น และ…

Continue ReadingMarketing Trend for Brands to be considered

Online Shopping Behavior

พฤติกรรมชอปปิ้งออนไลน์ในยุคดิจิทัล ส่งผลให้ยอดจัดส่งพัสดุมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่า 4 ล้านชิ้นต่อวัน การเติบโตของอีคอมเมิร์ซส่งผลให้ธุรกิจขนส่งพัสดุเติบโตต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน มีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาลงทุน เกิดการแข่งขันสูง เดิมเกมห้ำหั่นกันด้วยราคา คุณภาพ บริการ และความเร็วผลวิจัยด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2563 (e-Conomy SEA 2020) โดยทีมวิจัย Google, Temasek และ Bain & Company ที่ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจการเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า ระบุว่า อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดด…

Continue ReadingOnline Shopping Behavior

Factors affecting customer behavior

แนวคิดด้านปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่สำคัญ ได้แก่ แนวคิดด้านจิตวิทยา หมายถึง แนวคิดที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรม การกระทำหรือกระบวนการทางความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรที่มีผลกับการขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมและวิถีในการดำรงชีวิตของบุคคล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวจะช่วยในการทำนายหรือคาดคะเนพฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกโดยใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ การศึกษาแนวคิดทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รายละเอียดกล่าวไว้ในเรื่องที่ 10.2.1 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค) แนวคิดด้านสังคม หมายถึง แนวคิดที่มุ่งเน้นด้านการศึกษา ความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ รอบๆ ตัว ให้ความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งมีสิ่งที่เป็นเกณฑ์ต่างๆ ในการกำหนดความสัมพันธ์ของบุคคล ได้แก่ - สถานภาพของบุคคล หมายถึง ตำแหน่งที่บุคคลได้รับจากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ประกอบไปด้วยสิทธิและหน้าที่ หรือสิ่งที่กำหนดความแตกต่างของแต่ละบุคคล สถานภาพอาจจะติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด…

Continue ReadingFactors affecting customer behavior