เอเชีย ศูนย์รวมของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

นิตนสาร Fortune รายงานการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 500 อันดับแรก ที่รู้จักกันในนาม Fortune Global 500 ประจำปี ค.ศ.2020 พบว่า ประเทศจีนมีบริษัทที่อยู่ใน Fortune Global 500 จำนวน 124 บริษัท แซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกซึ่งเป็นที่มี 121 ประเทศ ขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลก เมื่อพิจารณาจาก 10 ประเทศที่มีบริษัทที่อยู่ใน Fortune Global…

Continue Readingเอเชีย ศูนย์รวมของบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

หุ้นกู้สีเขียว

หุ้นกู้สีเขียว (Green Bond)เป็นตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อจะนำเงินทุนไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนนักลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนในรูปของคูปอง (Coupon) หรือดอกเบี้ยหน้าตั๋ว ซึ่งที่ผ่านมา ผู้ออกมักกำหนดเป็นอัตราคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ล่าสุด หุ้นกู้สีเขียวมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วที่อ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์อื่นในลักษณะเดียวกันกับ หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) จึงกลายมาเป็น “หุ้นกู้สีเขียวอนุพันธ์” (Structured Green Note) เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นที่จูงใจนักลงทุนมากยิ่งขึ้น             หุ้นกู้สีเขียวมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม และถือเป็นเครื่องทางการเงินที่สำคัญที่ใช้ในโครงการต่างๆ ที่ลดภาวะโลกร้อน หุ้นกู้สีเขียวฉบับแรกของโลกได้ออกขายในปี ค.ศ.2008 โดยธนาคารโลก (World Bank)…

Continue Readingหุ้นกู้สีเขียว

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์เป็นสินทรัพย์มีตัวตนที่มีราคาสูง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตของคนทุกคน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าคนที่ทำงานเริ่มมีรายได้มั่นคงแล้วสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่เนื่องจากที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ทั้ง ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ล้วนมีราคาสูง โดยเฉพาะในทำเลที่ใกล้ศูนย์กลางธุรกิจ และใกล้เส้นทางคมนาคมหลักจะยิ่งมีราคาสูงมาก คนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย หรือมีเงินสดเพียงพอที่จะซื้อที่อยู่อาศัยได้จึงต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นการนำรายได้ในอนาคตมาใช้ก่อนในปัจจุบัน รวมทั้งมีต้นทุนทางการเงินที่จะต้องจ่ายก็คือดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับซื้อที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมีประโยชน์ที่สำคัญคือสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้ ข้อควรระวังของคนที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินก็คือ ต้องประเมินความสามารถของตนเองในการผ่อนชำระเงินกู้ในระยะยาวว่ามีเพียงพอที่จะสามารถผ่อนชำระค่างวดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน และยังคงมีเงินสำรองเหลือเพียงพอที่จะใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีรายจ่ายในการตกแต่งที่อยู่อาศัย และการซื้อของใช้จำเป็นต่างๆภายในที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวจากมูลค่าของที่อยู่อาศัยนั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาของสถานที่แวดล้อม และการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นในอนาคต             การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก เนื่องจากการประเมินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆมากมาย เช่น ทำเลที่ตั้ง…

Continue Readingการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์