ทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต             ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO หรือผลตอบแทนวันแรกนี้  มีความแตกต่างจากทฤษฎีหรือแบบจำลองที่ใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น Capital Asset Pricing Model (CAPM)  เนื่องจากประเด็นสำคัญคือ  การลงทุนในหุ้น IPO เป็นการลงทุนในหุ้นที่เสนอขายครั้งแรก  มิใช่หุ้นที่มีการซื้อขายเป็นปกติในตลาดหลักทรัพย์  ดังนั้น แนวคิดของทฤษฎีน่าจะเกี่ยวข้องกับการตั้งราคาเสนอขายของหุ้น IPO ดังนั้น แบบจำลองดังเช่น CAPM  จึงไม่สามารถอธิบายผลตอบแทนที่ผิดปกติได้             เมื่อกล่าวถึงผลตอบแทนที่สูงผิดปกติของการลงทุนในหุ้น IPO จากการศึกษาของ…

Continue Reading ทฤษฎีที่ใช้อธิบายผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น IPO (1)

กลยุทธ์สเปรดในการลงทุนสัญญาฟิวเจอร์ส (2)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอเนื้อหาสาระจะอธิบายต่อจากตอนที่ 1 กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในตลาดเดียวกัน สำหรับในตอนที่ 2 นี้จะเป็นเนื้อหาของกลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในสินค้าอ้างที่ต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 2  กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในสินค้าอ้างอิงที่ต่างกัน             กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่าง หรือสเปรด (Spread) ในสินค้าอ้างอิงที่ต่างกัน มักรู้จักกันในชื่อ อินเทอร์คอมมอดิตี้ สเปรด (Intercommodity Spread) หรือเรลละทีฟ เวลยู เทรด (Relative Value Trade)…

Continue Reading กลยุทธ์สเปรดในการลงทุนสัญญาฟิวเจอร์ส (2)

กลยุทธ์สเปรดในการลงทุนสัญญาฟิวเจอร์ส (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สมีหลากหลายกลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่จะนำเสนอสองกลยุทธ์  โดยจะแยกการนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนเป็นสองตอนคือ ตอนที่1 กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในตลาดเดียวกัน และตอนที่ 2 กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในสินค้าอ้างที่ต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1  กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างในตลาดเดียวกัน             กลยุทธ์การเก็งกำไรส่วนต่างหรือสเปรด (Spread) ในตลาดเดียวกัน มักรู้จักกันในชื่อ คาเล็นดะ สเปรด (Calendar Spread) หรืออินทราคอมมอดิตี้ สเปรด (Intracommodity Spread) รูปแบบของกลยุทธ์ประเภทนี้จะซื้อ…

Continue Reading กลยุทธ์สเปรดในการลงทุนสัญญาฟิวเจอร์ส (1)