การใช้เงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต การอธิบายถึงการใช้เงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs ในตลาดหลักทรัพย์ไทย อธิบายโดยใช้ข้อมูลจริงของ SMEs ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลาปี 2561 – 2563 ที่แสดงให้เห็นว่า  นโยบายการเงินของผู้บริหารในการจัดการเงินทุนเป็นไปตามทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนหรือไม่ จากข้อมูลของแต่ละธุรกิจพบว่า  SMEs ทั้งหมด หรือทุกธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ใช้หนี้สินระยะสั้นในการดำเนินงานแต่ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน  ส่วนหนี้สินระยะยาวนั้น  อาจกล่าวได้ว่า แต่ละธุรกิจมีนโยบายแตกต่างกัน  บางธุรกิจใช้หนี้สินระยะยาวเพื่อลงทุนในโครงการลงทุนค่อนข้างสูง …

Continue Readingการใช้เงินทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในตลาดหลักทรัพย์ไทย

การสร้างกำไรด้วยโรบอทเทรดในหุ้นยุคดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต ในโลกยุคดิจิทัลไม่อาจหลีกเลี่ยงกลไกสมองกลอัจฉริยะ  โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกๆ อุตสาหกรรม  รวมถึงอุตสาหกรรมทางการเงินและการลงทุนก็ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีอันล้ำยุคที่มีความก้าวล้ำไปอย่างมากมายเช่นกัน  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของอุตสาหกรรมการเงินและการลงทุน  ที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  และรู้จักกันในชื่อ “โรบอทเทรด (Robot Trade)” เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้น  มาช่วยในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อขายหุ้น การนำโรบอทเทรดมาซื้อขายหุ้นแทนคน ต้องมีขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์ และทดสอบว่ากลยุทธ์สามารถทำกำไรได้จริงตามกลยุทธ์ที่คิดค้นไว้หรือไม่  ดังนั้น ก่อนที่จะนำโรบอทเทรดเพื่อซื้อขายหุ้นจะต้องมีขั้นตอนการทดสอบว่าสามารถทำกำไรได้จริง  โดยมีเทคนิคการทดสอบประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ       1. การแบ่งช่วงการทดสอบกลยุทธ์ …

Continue Readingการสร้างกำไรด้วยโรบอทเทรดในหุ้นยุคดิจิทัล

กลยุทธ์ทางการเงินเอาตัวรอดในยุควิกฤตโควิด-19

รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยานี ภาคอัต           การนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการเงินเอาตัวรอดในยุคโควิด-19 เป็นการรวบรวมข้อมูลจริงเกี่ยวกับการใช้กลยทุธ์การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในช่วงระยะเวลาปี 2563 – 2564  ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยชะลอตัว และการใช้นโยบายของภาครัฐ  เป็นผลให้การดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ/บริษัทไม่บรรลุตามเป้าหมาย  บางธุรกิจแสดงผลการดำเนินงานของกำไรสุทธิลดลง หรือประสบผลขาดทุน  ผู้บริหารต้องเร่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ  เพื่อการอยู่รอดและรักษาธุรกิจให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้            กลยุทธ์การเงินหนึ่งที่ผู้บริหารของทุกธุรกิจ/บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมั่นใจว่าสามารถเอาชนะวิกฤตครั้งนี้ได้คือ กลยุทธ์การรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้ดีที่สุดตลอดระยะเวลาที่มีปัญหา  ซึ่งจะพบว่า ทุกธุรกิจพยายามเร่ง และหาแนวทางในการเพิ่มเงินสดให้กับธุรกิจ  ดังนั้น  กลยุทธ์ทางการเงินเอาตัวรอดในยุคโควิด-19 ที่นำมาใช้คือ           1. การเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินสด…

Continue Readingกลยุทธ์ทางการเงินเอาตัวรอดในยุควิกฤตโควิด-19