Read more about the article การสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จควรเป็นอย่างไร
How does successful brand communication look like?

การสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จควรเป็นอย่างไร

จากในบล็อกที่ผ่านมาได้กล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ เป็นที่สงสัยว่าการสื่อสารนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไรเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งพอสรุปคุณลักษณะที่จำเป็นต่อความสำเร็จได้ดังนี้1.ความสามารถในการสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้น เพราะผู้บริโภคเป้าหมายจะเจอกับตราผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมากในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้รับความสนใจ ความท้าทายอยู่ที่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกครั้งที่ผู้บริโภคพบปะกับตราผลิตภัณฑ์และจะสังเกตเห็นท่ามกลางคู่แข่งที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจะต้องสามารถที่จะสร้างผลกระทบและการดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้ได้2.การสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ซึ่งการที่ผู้บริโภคเป้าหมายพบปะกับตราผลิตภัณฑ์ นักการตลาดควรจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดปฏิกริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับตราสินค้า ได้แก่ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยเข้าสู่เว็บไซต์ การหยิบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอ่านคุณสมบัติ การให้ตัวอย่างทดลองใช้หรือรับประทาน เป็นต้น โดยประสบการณ์นั้นจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ของตราผลิตภัณฑ์3.การทำให้เกิดพฤติกรรม โดยนักการตลาดก็จะต้องสามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ให้ได้ บางตราผลิตภัณฑ์สามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ หลังรักได้ ยิ้ม หรือ หัวเราะ แต่ไม่สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้ เห็นได้ชัดว่าในชีวิตประจำวันเรามักจะจำตราสินค้าได้มากมายและรู้สึกดีต่อตราสินค้านั้น แต่ก็อาจจะไม่ได้เลือกซื้อ 4.การให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน การสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ควรที่จะให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนมากกว่างบประมาณที่เสียไปเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในด้านยอดขายและกำไร ประเด็นนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงเพราะถ้าเลือกการสื่อสารที่เป็นทางเลือกที่ความเสี่ยงต่ำ ก็อาจจะได้ผลตอบแทนน้อย แต่ถ้าลองรูปแบบที่แปลกใหม่ความเสี่ยงสูงกว่า ก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า…

Continue Readingการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จควรเป็นอย่างไร
Read more about the article การสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร
Why is brand communication so important?

การสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร

การสื่อสารเพื่อการสร้างตราผลิตภัณฑ์ (Brand Communication) มีความสำคัญกับองค์การและนักการตลาดอย่างมากเพราะนักการตลาดมีหน้าที่ช่วยในการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ขายได้ แต่สิ่งที่นักการตลาดทำการตลาดยิ่งใหญ่มากไปกว่าผลิตภัณฑ์ ก็คือการสร้างตราผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ที่ดีจะสามารถสร้างความผูกพันธ์กับและเชื่อมโยงกับจิตใจของผู้บริโภคได้และทำให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ในบางครั้งก็องค์การและนักการตลาดก็อาจจะมีความเข้าใจที่ผิดว่าเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเจ้าของแต่เพียง เครื่องหมายทะเบียบการค้าเท่านั้น เพราะตราผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนตั้งแต่ รูปภาพ คุณค่า เหตุผลในการซื้อ ซึ่งจะเกิดขึ้นและมีอยู่ภายในความคิดและภายในใจของผู้บริโภคเท่านั้น ทำให้อาจจะเรียกได้ว่าผู้บริโภคเป็นเจ้าของตราผลิตภัณฑ์หน้าที่ของนักการตลาดคือการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์โดยพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ทั้งในด้านเหตุผล (Rational) และด้านอารมณ์ (Emotional) ของผู้บริโภคเป้าหมายดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของการสื่อสารในการสร้างตราผลิตภัณฑ์ภายในใจของผู้บริโภคเป้าหมาย และถ้าการสื่อสารเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์มิได้รับการสนใจและเชื่อมโยงไปยังสารที่ต้องการจะส่งออกไป ส่วนประสมทางการตลาดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมสินค้า การกระจายสินค้า กลยุทธ์ด้านราคาใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาก็อาจจะสูญเปล่าการสร้างตราผลิตภัณฑ์มิใช่หน้าที่ของนักการตลาดแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นการทำงานเป็นทีมที่ต้องอาศัยแรงบันดาลใจ ความเป็นผู้นำ ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร และที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้บริโภคเป้าหมาย การสร้างตราผลิตภัณฑ์จะต้องช่วยสนับสนุนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน…

Continue Readingการสื่อสารเพื่อสร้างตราผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร

การรายงานเชิงบูรณาการ (Integrated Reporting)

  รายงานเชิงบูรณาการ (Integrated Report: IR) คือ รายงานที่ให้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างกระชับเกี่ยวกับกลยุทธ์ (Strategic)การกำกับดูแลกิจการ (Governance) ผลการปฏิบิติงาน (Performance) และอนาคตที่คาดหวัง (Prospects) ขององค์กร ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมภายนอก ที่นําไปสู่การสร้างคุณค่าทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การรายงานเชิงบูรณาการเริ่มต้นจากการตั้งคําถามง่ายๆ ดังต่อไปนี้ องค์กรจะวัดความสําเร็จในการบริหารทรัพยากรและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในหลายๆ กลุ่ม เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน…

Continue Readingการรายงานเชิงบูรณาการ (Integrated Reporting)