๑. ชื่อโครงการ       การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ ๘

๒. หลักการและเหตุผล

       สาขาวิชาวิทยาการจัดการได้จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งนักวิชาการและนักวิจัยทั่วไป โดยคณาจารย์และนักวิจัยดังกล่าวได้เข้าร่วมและเสนอผลงานในที่ประชุมเป็นจำนวนมาก การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ อันจะแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของคณาจารย์และนักศึกษาในด้านการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

         การประชุมวิชาการ นอกจากเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั่วไป อีกทั้งนักศึกษายังสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยิ่งไปกว่านั้นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

         อย่างไรก็ตามเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงอยู่ภายในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ยังคงต้องคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนั้นในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติในครั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาการจึงได้ปรับรูปแบบการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งที่ ๘ นี้เป็นรูปแบบการประชุมออนไลน์

๓. วัตถุประสงค์     
      ๓.๑ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อที่ประชุมระดับชาติในรูปแบบการประชุมออนไลน์
      ๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการวิจัยระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ

๔. ระยะเวลาดำเนินการ
      ระหว่าง เมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๔

๕. กลุ่มเป้าหมาย
     นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย นักวิชาการทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป

๖. รูปแบบการประชุม
     การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม MS Teams

๗. ลักษณะของผลงานวิจัยและการเสนอผลงาน
     ๗.๑ เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานดังกล่าวในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
      ๗.๒ เป็นผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายของหัวข้อ ดังนี้
             ๑) การจัดการทั่วไปทางธุรกิจ
             ๒) การจัดการด้านการเงินและบัญชี
             ๓) การจัดการด้านการตลาด
             ๔) การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
             ๕) การจัดการงานก่อสร้าง       
             ๖) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการ
             ๗) รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารจัดการภาครัฐ
    ๗.๓ การนำเสนอผลงานแบบบรรยายออนไลน์ โดยใช้เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะนำเสนอโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
      ๘.๑ เพิ่มศักยภาพทางการวิจัยให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
      ๘.๒ เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
      ๘.๓ เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
      ๘.๔ เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย