กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญได้แก่ (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 32 (2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการละเมิด ตามมาตรา 420 มาตรา 422 และมาตรา 423 (3) ประมวลฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานเปิดเผยความลับ ตามมาตรา 322 และมาตรา 323 (4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวดที่ 3 ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (5) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต…

Continue Readingกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย