แนวทางการประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร ? [1]

แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ                     เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปแล้วว่าเมื่อกล่าวถึงรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการนั้นจะหมายถึง                              1.แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทำซ้ำ                              2. ตัวอย่างสำหรับการเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ                               3. แผนภาพหรือภาพ 3 มิติ ที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด                              4. ชุดของปัจจัยหรือองค์ประกอบ หรือตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมตัวเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจเขียนเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายด้วยภาษาก็ได้…

Continue Readingแนวทางการประเมินผลการดำเนินโครงการเป็นอย่างไร ? [1]

การประเมินผลโครงการควรประเมินผลจากอะไร[1]

                    มักจะเกิดความสงสัยเสมอว่า การประเมินผลโครงการควรจะประเมินจากอะไรกันแน่  เช่นประเมินผลงานที่เป็นผลผลิต(output)ของโครงการ ผลลัพธ์(outcome) หรือผลสัมฤทธิ์(result ultimate หรือ outcome)การดำเนินโครงการดีไหม ประเมินได้ครอบคลุมการดำเนินโครงการได้ทั้งหมดหรือไม่                    สำหรับการประเมินผลโครงการพัฒนาภาครัฐนั้นจะประกอบด้วย การประเมินผลในเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้[2]                    1) Compliance Auditing ประเมินผลที่มุ่งเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณ 2) Project Performance Auditing: PPA ประเมินผลการดำเนินโครงการภายหลังโครงการสิ้นสุด แบ่งได้เป็น 2…

Continue Readingการประเมินผลโครงการควรประเมินผลจากอะไร[1]

ควรประเมินผลโครงการในช่วงเวลาไหน ?[1]

การประเมินผลโครงการควรจะต้องประเมินผลการดำเนินงานในช่วงเวลาใดบ้างนั้น มีข้อควรพิจารณาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน  (program)   โดยเป็นแผนย่อย  (sub-plan) ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มของกิจกรรม/งานที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการตามที่ระบุไว้ ในการดำเนินโครงการนั้นมีกระบวนการโครงการดังนี้[2]           1) การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดโครงการ   2) การร่างโครงการและการจัดเตรียมเบื้องต้น   3) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ   4) การประเมินก่อนเริ่มโครงการ                               5) การเตรียมและการจัดรูปองค์การ   6) การปฏิบัติตามโครงการ การติดตามตรวจสอบ และการควบคุมโครงการ  …

Continue Readingควรประเมินผลโครงการในช่วงเวลาไหน ?[1]