ONLINE MARKETING

“การตลาดออนไลน์” (Online Marketing) เป็นการทำการตลาดในโลกออนไลน์ผ่านเครื่องมือ (Device) ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เป็นต้น เพื่อทำการส่งเสริมการตลาด การสื่อสาร และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าและผลิตภัณฑ์ขององค์กรธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาร์แกรม ทวิตเตอร์ ไลน์ เป็นต้น ซึ่งช่องทางในการสื่อสารออนไลน์ตามที่กล่าวมานี้ล้วนมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก (ETDA,…

Continue ReadingONLINE MARKETING

PRICING OBJECTIVE

วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1. เพื่อสร้างกำไร องค์กรธุรกิจมักตั้งราคาเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านผลกำไรตามที่ตนตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์กับอุปสงค์หรือความต้องการของผู้บริโภคด้วยว่า สามารถตั้งราคาได้มากน้อยในระดับใดเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 2. เพื่อการแข่งขัน องค์กรธุรกิจต้องกำหนดราคาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันรายอื่นได้ หรือบางครั้งอาจทำการตั้งราคาของสินค้าประเภทเดียวกันให้มีราคาต่ำกว่าคู่แข่งขันเพื่อเป็นการช่วงชิงลูกค้าหรือสร้างฐานลูกค้าเพิ่มให้กับตน 3. เพื่อเพิ่มยอดขาย องค์กรธุรกิจอาจมีการกำหนดราคาจำหน่ายสินค้าและบริการของตนให้มีราคาถูกกว่าราคาปกติเพื่อเพิ่มยอดขายในช่วงสั้นๆ โดยจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายประเภท ลด แลก แจก แถม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมาก บรรลุตามเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ และส่งผลให้เกิดกำไรขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ…

Continue ReadingPRICING OBJECTIVE

ONLINE PRICING

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เคยนิยมซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางหน้าร้านได้สัมผัสสินค้าและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกับผู้ขาย มาเป็นการนิยมซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ซึ่งสามารถกระทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกเวลา จากทุกสถานที่ การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายจึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากราคาเป็นหนึ่งในส่วนประสมการตลาดเพียงตัวเดียวที่ก่อให้เกิดรายได้ จากเหตุผลดังกล่าวธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของ “การกำหนดราคาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนผ่านช่องทางออนไลน์” เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคและเพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาสามารถจำแนกได้เป็น (1) ปัจจัยภายใน และ (2) ปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการตลาด การตอบสนองทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาดที่องค์กรธุรกิจได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะหากเป็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ธุรกิจควรคำนึงถึงประเด็นสำคัญเพิ่มเติมอีก 4 ประการ คือ (1) การแสดงข้อมูลด้านราคาของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน (2)…

Continue ReadingONLINE PRICING