Digital Marketing

Digital Marketing Digital marketing คือ การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านทางสื่อดิจิทัล และสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภค เพื่อเพิ่มยอดขายโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทางสื่อดิจิทัล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา\n\nนอกจากนี้การตลาดดิจิทัลคืออีกทางเลือกหนึ่งของการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจแบรนด์ใหม่ ทำให้การรับรู้ในวงกว้างไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในจำนวนมากได้โดยตรง ธุรกิจแบรนด์ใหม่จึงมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จัก และเติบโตได้อย่างรวดเร็วช่องทางต่างๆของการตลาดแบบดิจิทัล การทำการตลาดดิจิทัลสามารถทำได้หลายรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ การตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) โซเชียลมีเดียจะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักและขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในเว็บไซต์ของ Google ซึ่งข้อดีของการทำการตลาดบนสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย คือ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วทันใจ และช่วยในการประชาสัมพันธ์…

Continue ReadingDigital Marketing

PRICING STRATEGIES

กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น สามารถทำได้โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ  ได้แก่ กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อตอบสนองทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค ดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.  กลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ หมายถึง การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาถึงลักษณะและวิธีการใช้งาน สามารถกระทำได้ 5 แนวทาง ดังนี้ 1.1 การกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ควบคู่กัน (Captive pricing) เป็นการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หลักหรือผลิตภัณฑ์พื้นฐานให้มีราคาไม่สูงนัก โดยไม่ได้หวังกำไรจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นฐาน แต่จะไปทำการบวกกำไรส่วนที่ต้องการกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำมาใช้ควบคู่กัน เช่น การจำหน่ายมีดโกนในราคาที่ไม่สูงนัก แต่ตั้งราคาใบมีดโกนที่ต้องใช้ร่วมกันไว้ค่อนข้างสูง เป็นต้น 1.2 การกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับเสริม (Optional pricing)…

Continue ReadingPRICING STRATEGIES

ONLINE MARKETING MIXED

แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดส่วนประสมการตลาด 4Ps ให้เป็นส่วนประสมการตลาดทางด้านออนไลน์หรือที่เรียกว่า 4Cs ดังนี้ 1)     Product เปลี่ยนเป็น Co-creation หมายถึง ผู้ผลิตมีการรับฟังข้อมูลความต้องการและข้อคิดเห็นจากผู้บริโภคเพื่อทำการผลิตสินค้าและบริการในลักษณะของการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 2)     Price เปลี่ยนเป็น Currency หมายถึง การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตามช่องทางในการจัดจำหน่าย ตามวิธีการชำระเงิน ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตามการรับรู้ของลูกค้า เป็นต้น 3)     Place เปลี่ยนเป็น Communal Activation…

Continue ReadingONLINE MARKETING MIXED