การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม ตอนที่ 2

เมื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมแล้ว ส่งที่ต้องทราบตามมาคือ การรับรู้ถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงและหน้าที่ของผู้บริหาร สาเหตุที่การติดตามการเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญเพราะทำให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างในอนาคต นอกจากนี้การรับรู้ถึงสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นกระแส และสิ่งที่มีศักยภาพพอที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องรับรู้และตระหนักเพื่อให้ทราบถึงโอกาสของนวัตกรรมและช่วยกำหนดทิศทางที่จะก้าวไปข้างหน้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ การรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม การรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมนั้นเป็นการติดตามความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อคาดการณ์ว่า สิ่งใดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต องค์การควรเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมไปในทิศทางไหน การรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมมีขั้นตอนดังนี้ (Vijay Kumar, 2013, pp.17-19) 1. การตระหนักและพิจารณาสภาพการเปลี่ยนแปลง (Sensing Changing Conditions) องค์การจำเป็นต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี…

Continue Readingการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม ตอนที่ 2

การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม ตอนที่ 1

การเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม สามารถสร้างความเติบโตให้กับองค์การ โดยอาศัยการใช้นวัตกรรม องค์การจึงจำเป็นต้องทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม ดังภาพ จากภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม ประกอบด้วย 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นสภาพแวดล้อมที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ และส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม สภาพแวดล้อมดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นปัจจัยย่อย 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวกับงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป เหตุการณ์ที่สำคัญทางการเมืองและสังคม (Major Political and Social Events) เช่น ความสัมพันธ์และความตึงเครียดที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างอเมริกาและตะวันออกกลาง หรือ ระหว่างอเมริกาและจีน…

Continue Readingการจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม ตอนที่ 1

การจัดการคลังสินค้า ตอนที่ 5

การรับสินค้าและการจัดเก็บสินค้า การรับสินค้า           การรับสินค้านั้นจะมีทั้งการรับวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ การรับสินค้าระหว่างการผลิตภายในกระบวนการผลิต รวมถึงการรับสินค้าสำเร็จรูปจากโรงงานผลิต ซึ่งการรับสินค้านี้จะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติเมื่อวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต หรือสินค้าสำเร็จรูปได้ส่งเข้ามายังคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บรักษา การดำเนินกรรมวิธีในการแรกรับสินค้าที่ถูกส่งเข้ามาอย่างทันทีทันใดและถูกต้องแน่นอน ย่อมมีความสำคัญต่อการดำเนินงานคลังสินค้าที่มีประสิทธิผลและการเก็บรักษาเบื้องต้น รายละเอียดของการปฏิบัติงานรับสินค้าย่อมผิดแปลกกันออกไปตามรูปแบบของสินค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษา นอกจากนี้สินค้าที่รับเข้ามาอาจมาจากแหล่งที่ต่างกัน ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้ามายังคลังสินค้าก็แตกต่างกัน รวมถึงภาชนะบรรจุหีบห่อที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามรูปแบบของสินค้าอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลทำให้รายละเอียดในการปฏิบัติงานรับสินค้าแตกต่างกันออกไปด้วย การจัดทำเอกสารในการรับสินค้า และการดำเนินกรรมวิธีแรกรับที่รวดเร็ว และถูกต้องย่อมมีความสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับกิจการคลังสินค้าที่มีประสิทธิผล ภารกิจการรับสินค้าคือ การดำเนินงานด้านเทคนิคและงานขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่าย การเก็บพักสินค้าชั่วคราว การแยก การบรรจุหีบห่อ การเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ การนำข้อมูลการรับสินค้าเข้าสู่ระบบคลังสินค้า เช่น การสแกน…

Continue Readingการจัดการคลังสินค้า ตอนที่ 5