ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนองค์กรภาครัฐไทยในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

จากการศึกษาผลงานของนักวิชาการหลายท่านเช่น Thmmachot (2015);  Tidd, Bessant, and pavitt (2005) และ Rotrack (2015) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมสามารถวิเคราะห์ได้เป็น 5 ปัจจัย ประกอบไปด้วย โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมองค์กรเพื่อนวัตกรรม ทีมงานทีมีประสิทธิภาพ บทบาทของผู้นำขององค์กร การประสานความร่วมมือและการสื่อสาร (Coordination and Communication)                             1.2.1 โครงสร้างองค์กรแบบสิ่งมีชีวิต                              โครงสร้างขององค์กรสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทตามแนวคิดของ (Russel,…

Continue Readingปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนองค์กรภาครัฐไทยในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

คุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรองค์กรภาครัฐไทยในศตวรรตที่ 21

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ               ประกอบไปด้วย 3ทักษะคือ (1) ความรู้เกี่ยวกับดิจิตอล คือ การปรับใช้เทคโนโลยีร่วมกับการทำงานได้อย่างถูกต้องแหละเหมาะสมทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐ นอกจากนี้ทักษะด้านดิจิตอลยังหมายรวมถึงความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในองค์กรอันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล  (2) การทำงานแบบบูรณาการหรือการทำงานเป็นทีม คือ ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและภาคส่วนอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้หมายรวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูล การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรเพื่อบริหารความขัดแย้ง และ (3) มีศักยภาพในการตัดสินใจและปฏิบัติโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ คือ ความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรที่มีนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลสูงสุด ในกรณีของบุคลากรองค์กรภาครัฐย่อมหมายถึงการใช้ทรัพยากรในการจัดทำริการสาธารณะให้แก่ประชาชนโดยคุ้มค่าต่อภาษีที่ประชาชนจ่ายด้วยความรวดเร็วแลมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะเชิงกลยุทธ์               ประกอบด้วย 3ทักษะคือ (1) ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ…

Continue Readingคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคลากรองค์กรภาครัฐไทยในศตวรรตที่ 21